torek, 29. november 2016

Normativ strokovnih sodelavcev

Visokošolski sindikat Slovenije si je na Akademiji za glasbo UL prizadeval urediti normativ n.p.o. za korepetitorje in učitelje klavirja A, B, C, tako da ne bi bil več zdravstveno škodljiv in manj ugoden kot je na nižjih stopnjah vertikale glasbenega izobraževanja. Akademija je pristala na to, da korepetitorjem v okviru 16-urnega tedenskega normativa n.p.o. prizna 1 uro za korepetiranje na zunanjih glasbenih tekmovanjih, ki se jih udeležujejo študentje AG. Ni pa še izpeljala sprememb Meril za vrednotenje pedagoškega dela, ki bi uveljavile starostno znižanje normativa n.p.o., kakršnega imajo učitelji glasbe na nižjih stopnjah glasbene vertikale.
Historiat pobud in korespondence z akademijo je dostopen tule. Priporočamo, da datoteke sortirate kronološko ("Last modified").

Dopolnitev delovnih mest v informatiki

Visokošolski sindikat Slovenije si prizadeva, da bi v Kolektivno pogodbo za vzgojo in izobraževanje vključili dodatna delovna mesta v informatiki, ki ustrezajo kompleksnejšim delovnim nalogam in so višje uvrščena na plačni lestvici. Takšna delovna mesta že obstajajo v nekaterih drugih kolektivnih pogodbah v javnem sektorju in jih ne bi bilo treba izumljati na novo. Predlagali smo Univerzi v Ljubljani, naj predlaga vladi dopolnitev kataloga delovnih mest v KPVIRS, saj gre tudi za interes delodajalca. Sedaj namreč dobri informatiki zaradi slabih plač odhajajo v druge dele javnega sektorja in v zasebni sektor. UL je vladi predlagala vključitev petih delovnih mest. Med krovnimi pogajanji o odpravi plačnih anomalij v letih 2016-2018 tega problema ni bilo mogoče rešiti, MIZŠ pa je ves čas nekooperativno in neoperativno.

Zato je UL maja 2019 mimo KPVIRS v nabor razpoložljivih delovnih mest vključila dodatna, višje vrednotena delovna mesta informatikov, ki obstajajo v drugih panožnih kolektivnih pogodbah. O tem je obvestila MIZŠ, ki ni reagiralo.

Historiat je dostopen tule. Priporočamo, da datoteke sortirate kronološko ("Last modified").

Normativi UL za strokovna dela

Rektorat je januarja 2016 pripravil osnutek novih Normativov za opravljanje upravno-administrativnih in strokovno-tehničnih nalog na članicah UL. VSS - Sindikat UL je dosegel bistveno izboljšanje normativov na nekaterih področjih, predvsem v bibliotekarstvu, informatiki in pri administrativnih delih na članicah, ki so močno razčlenjene na oddelke ali katedre. Historiat je dostopen tule.

Habilitacijska merila UL


VSS SUL je aprila 2015 univerzi predlagal spremembe Habilitacijskih meril, tako da bi kandidati v primeru posebnih življenjskih okoliščin lahko drugače uveljavljali pogoj 3-mesečnega strnjenega bivanja v tujini.

Oktobra 2016 so bile sprejete te in še druge spremembe. Členi 68, 75 in 76 so zaostrili pogoje, predvsem pri (re)elekcijah lektorjev in izrednih profesorjev, ki so to postali še po starih Merilih. Za vse se uveljavlja pogoj trimesečnega strnjenega delovanja v tujini, za izredne profesorje pa tudi pogoj vodenja projekta. Novi 49. člen je zožil jezike objav. Za spremembe iz 1. odstavka 59. člena, 68. člena in 2. odstavka 76. člena je bilo sprejeto petletno prehodno obdobje

Vsi dokumenti so dostopni tule.

Dvig plač visokošolskih sodelavcev, predavateljev in lektorjevVisokošolski sindikat Slovenije je spomladi 2015 sprožil pobudo za odpravo neskladij v plačni podskupini D1, ki je nastala leta 2009, ko je bilo za 4 plačne razrede dvignjeno orientacijsko delovno mesto z nazivom "asistent z doktoratom", nanj vezana delovna mesta in nazivi pa temu niso sledili. Pripravili smo predlog aneksa k panožni kolektivni pogodbi in za sodelovanje pridobili ostale šolske sindikate. Na krovnih pogajanjih o ukrepih na področju plač v javnem sektorju novembra 2015 smo v točki VII dosegli zavezo vlade, da bo aneks h KPVIRS podpisan do konca leta. Izpogajana vsebina aneksa je bila žal daleč od naših pričakovanj, zato ga VSS ni podpisal. Je pa izpogajal zavezo v spremnem Dogovoru, da se bodo pogajanja o dokončni uskladitvi nadaljevala v letu 2017.

V zaključku pogajanj o odpravi plačnih anomalij julija 2017 smo na MIZŠ izpogajali določbo v Dogovoru, ki spremlja Aneks h KPVIRS, da bodo pogajanja o uskladitvi plač visokošolskih sodelavcev, ki so vezani na orientacijsko delovno mesto in naziv "asistent z doktoratom", potekala ločeno od pogajanj o odpravi ostalih plačnih anomalij nad 26. plačnim razredom. Ker pričakujemo, da bodo slednja pogajanja zapletena, ta določba daje precej boljše možnosti za dvig plač visokošolskih sodelavcev brez doktorata za še dva plačna razreda.

Dokumente o dvigu plačnih razredov visokošolskih sodelavcev, predavateljev in lektorjev v plačni podskupini D1 najdete tule.Regulacija honorarjev in dela zunaj UL


Vodstvo UL je po aferi "honorarji", ko je marca 2015 aplikacija KPK Supervizor pokazala, da so med največjimi zaslužkarji v javnem sektorju nekateri dekani in profesorji, zaradi česar je odstopila takratna ministrica za izobraževanje, ki je bila na vrehu seznama, sprožilo regulacijo honorarjev na univerzi in dela zunaj nje. Visokošolski sindikat Slovenije - Sindikat UL se je vključil v pripravo dokumentov z namenom zapolniti vrzeli in obenem preprečiti neživljenjsko regulacijo bagatelnih del.

Junija 2016 je bil sprejet Pravilnik o izogibanju nasprotju interesov, ki zavezuje zaposlene, da podpišejo izjave o izogibanju nasprotju interesov, da pridobijo soglasje delodajalca za delo ali posel mimo UL, ki članici predstavlja konkurenco, in da v primeru visokih zaslužkov mimo UL vplačujejo prispevek v Razvojni sklad UL.

Po medijski objavi zgodbe o visokih izplačilih nekaterim zaposlenim na UL oktobra 2019 je VSS SUL pozval vodstvo UL, naj zbere podatke o izvajanju Pravilnika. Aprila 2020 nam je poslalo zbrane podatke, ki kažejo, da nekatere članice, njihovi zaposleni in dekani bojkotirajo Pravilnik. Večinoma gre za članice z bogato tržno dejavnostjo zaposlenih, ki poteka preko članice ali mimo nje.

Historiat je dostopen tule. Priporočamo, da datoteke sortirate kronološko ("Last modified").


Urejanje položaja asistentov-učiteljev

Visokošolski sindikat Slovenije - Sindikat UL je sprožil ureditev delovnopravnega položaja habilitiranih učiteljev na asistentskem delovnem mestu, ki opravljajo učiteljsko delo (izvajajo predavanja ali seminarje, mentorirajo). Junija 2014 smo pridobili informacijo javnega značaja, da je bilo habilitiranih učiteljev na asistentskem delovnem mestu na celi UL okrog 550, kar je 10 % vseh zaposlenih. Po več dopisih in sestankih smo se z vodstvom univerze dogovorili za sprejem navodil članicam za ureditev tega problema.
Navodila izhajajo iz stališča, da mora biti učiteljsko delo plačano po učiteljski tarifi, njegov obseg pa določen z učiteljskim normativom n.p.o. Navodila se predpisala štiri različne načine urejanja. Za tiste, ki so v zadnjih dveh letih opravljali učiteljsko delo, so predpisala polno ali delno zaposlitev na učiteljskem delovnem mestu, tistim, ki ga opravljajo le začasno (nadomeščanja), pa pripada doplačilo razlike v plači.
Navodila članicam tudi priporočajo, naj za nedoločen čas zaposlijo tiste raziskovalce, ki so dlje časa uspešni pri pridobivanju projektov. Nadgradnja tega nezavezujočega priporočila je v Navodilih za izvajanje kadrovskih postopkov, ki veljajo od julija 2018 dalje.
V Navodilih iz leta 2015 je bila pomanjkljivost, glede katere nismo uspeli prepričati takratnega vodstva UL. Šlo je za to, da ni bilo opredeljeno, od kdaj nazaj šteje dvoletno opravljanje učiteljskega dela, na podlagi katerega je treba upravičencem ponuditi polno ali delno pogodbo o zaposlitvi na učiteljskem delovnem mestu. Ker so Navodila hkrati predpisala prehodno obdobje, v katerem morajo članice urediti razmere, so ponekod takoj ob njihovem sprejemu odvzeli učiteljske ure asistentom-učiteljem , da bi nato pred iztekom prehodnega obdobja ugotovili, da ne dosegajo pogoja za učiteljsko zaposlitev, kakršnega so dosegali pred tem. To vrzel so zapolnila Navodila za izvajanje kadrovskih postopkov, ki jih je Upravni odbor UL sprejel 19. 7. 2018. Določeno je, da se dvoletno kontinuirano opravljenj učiteljskega dela ugotavlja kadarkoli v obdobju med septembrom 2013 (to je dve leti pred sprejemom prvih Navodil) in 31. 12. 2018, ko se izteka prehodno obdobje.
Aprila 2019 je UL FF na naš predlog vprašala rektorat, ali sme habilitiranega učitelja, ki je ostal (delno) zaposlen na asistentskem delovnem mestu, dopolnilno zaposliti na projektu na delovnem mestu, ki ustreza njegovemu nazivu. Dobila je pritrdilen odgovor. Januarja 2021 je rektor UL na naš predlog obvestil članice, da lahko to prakticirajo tudi pri dopolnilnih zaposlitvah na programih, če imajo na voljo denar. Pri tem so problem toge tarife ARRS, ki projektu ali programu določajo določeno število ur in fiksen znesek, ki ne upošteva razlik med plačami v različnih nazivih. Vodje to vrzel med razpoložljivimi sredstvi in stroški dela pogosto usklajujejo tako, da nekatere zaposlijo na cenejših delovnih mestih.
Kronologija pobud in usklajevanj navodil je dostopna tule. Priporočamo, da datoteke sortirate kronološko ("Last modified").

ponedeljek, 28. november 2016