petek, 20. marec 2020

Nasprotujemo zviševanju plač ministrov in državnih sekretarjev

20.3.2020

IZJAVA POGAJALSKE SKUPINE REPREZENTATIVNIH SINDIKATOV JAVNEGA SEKTORJA

V Pogajalski skupini reprezentativnih sindikatov Slovenije smo osupli nad novico z včerajšnje 4. redne seje Vlade Republike Slovenije, na kateri je Vlada, sicer v okviru predvidenega razpona plačnih razredov za državne sekretarje in ministre, veliki večini povišala osnovne plače.

Ne zanikamo dejstva, da je nova Vlada nastopila svoj mandat v času izjemno zaostrenih razmer zaradi širitve novega koronavirusa, kar tudi od članov Vlade in njihovih najtesnejših sodelavcev terja težko delo in še zahtevnejše odločitve in večjo odgovornost, kot to sicer velja v običajnih razmerah. A mandat je nastopila tudi v času velike negotovosti, ko zelo številna podjetja v zasebnem sektorju svoje zaposlene napotujejo na čakanje na domu z 80% nadomestilom plače. Ko starši mlajših otrok in tisti, ki do službe ne morejo drugače kot z javnim prevozom, ostajajo doma zgolj s 50% nadomestilom plače. Ko so zaradi negotovosti glede trajanja ukrepov ogrožena delovna mesta številnih zaposlenih. Ko deset tisoči samozaposlenih in lažno samozaposlenih ter drugih prekarno zaposlenih ostajajo brez vseh dohodkov. Ko številni zaposleni, ki še opravljajo delo, svoje delo opravljajo brez ali s pomanjkljivimi zaščitnimi sredstvi oziroma ukrepi. Ko je že znano, da bo veliko količino dela, ki trenutno stoji, potrebno opraviti in nadoknaditi po koncu veljavnosti sprejetih ukrepov, kar bo povzročilo izjemne obremenitve zaposlenih, za katere ne vemo, v kolikšni meri bodo nagrajene. Zaradi navedenih stisk velikega dela zaposlenih v Republiki Sloveniji, ko se neizogibno poslabšuje njihov socialno ekonomski položaj, smo prepričani, da je v tem trenutku ta odločitev neprimerna, zato ji nasprotujemo.

Poudarjamo, da je v aktualnih razmerah v prvi vrsti nujno nemudoma poskrbeti za varnost in zdravje ljudi, zlasti pa zaščititi delavce v »prvih bojnih vrstah«, delavce v zdravstvu, socialnem varstvu, vojski, policiji, sodelujočih v civilni zaščiti in drugih, ki so pri svojem delu pri stikih s preostalim prebivalstvom najbolj izpostavljeni možnosti okužbe in katerih zaščitna oprema je v tem trenutku marsikje nezadostna. Nujno je potrebno zanje zagotoviti zadostno količino ustrezno kakovostne zaščitne opreme (mask, rokavic, razkužila in testov na koronavirus).

Ob tej priložnosti bi vas pa še enkrat spomnili, da pričakujemo, da bo Vlada dosledno izvršila 11. alinejo prvega odstavka 39. člena Kolektivne pogodbe, in bo vsem javnim uslužbencem, ki delajo v rizičnih razmerah, na območju epidemije, izplačala dodatek za delo v teh razmerah, med katerimi je izrecno izpostavljeno tudi delo v času razglašene epidemije. Morebitno zakonsko določanje kroga upravičencev do tega dodatka, ki je določen v kolektivni pogodbi, je nesprejemljivo in neustavno! Nadalje pričakujemo, da bo nadomestilo za primer višje sile, tako za zaposlene v javnem kot tudi v zasebnem sektorju, zvišano iz 50% na najmanj 80% plače in da bodo sprejeti tudi ustrezni interventni ukrepi za neposredno pomoč samozaposlenim, da se prepreči izpad njihovega dohodka in dostop do pravic iz socialnih zavarovanj.

Čas aktualnih kriznih razmer zaradi širjenja novega koronavirusa je čas solidarnosti. V tem trenutku je je v Sloveniji med ljudmi veliko, zato pričakujemo, da sprejeti ukrepi ne bodo poslabševali socialno ekonomskega položaja delavcev v Sloveniji. To hkrati pomeni ukrepe za ohranjanje delovnih mest in za ohranjanje kupne moči delavk in delavcev, vsakršnim poskusom zniževanja plač ali zmanjševanju števila zaposlenih pa se bomo z vsemi močmi uprli. Ali če parafraziramo izjavo ministra Počivalška v Odmevih, dne 19.3.2020: »Državljani bodo delili usodo članov Vlade«.

Jakob Počivavšek
vodja Pogajalske skupine reprezentativnih sindikatov javnega sektorja

četrtek, 19. marec 2020

Poziv LIDL-u k opustitvi pritiskov na sindikalno zaupnico Tjašo Kozole

Visokošolski sindikat Slovenije
Trg OF 14
1000 Ljubljana


Lidl Slovenija d.o.o. k.d.

Pod lipami 1

1218 Komenda
Spoštovani,

obveščeni smo bili, da je Tjaša Kozole, predsednica sindikata LIDL Slovenija (SDTS), poslovodja v prodajalni Lidl-a in mati samohranilka dveh otrok, pred dnevi prejela vabilo na zagovor pred odpovedjo delovnega razmerja. Uprava ji očita nevestno opravljanje dolžnosti oziroma “hudo malomarnost”. V Visokošolskem sindikatu Slovenije smo prepričani, da je to le izgovor. Resnični razlog odpovedi Tjaši Kozole vidimo v tem, da se je Lidl želi znebiti, saj se s svojim sindikalnim delovanjem ob pomoči sodelavk in sodelavcev upira kapitalističnemu izkoriščanju, ki je v vašem podjetju še posebej brezobzirno. Menimo tudi, da uprava perverzno izrablja trenutno epidemijo koronavirusa, da bi postopek odpovedi izpeljala čim tišje in čim dlje od oči ostalih delavk in delavcev Lidla ter splošne javnosti. Potem ko je Lidl svoje delavke v preteklih dneh brez vsakršne zaščite neusmiljeno izpostavljal nevarnostim okužbe in celo tveganju prenašanja okužbe koronavirusa na ostale ljudi, skuša to isto krizno situacijo še dodatno izkoristiti za najbolj podel obračun z delavkami.

Upravo podjetja Lidl Slovenija zato pozivamo, naj svojo odločitev še enkrat premisli in prekine proces odpovedi pogodbe o zaposlitvi predsednici sindikata, Tjaši Kozole. Če uprava zahtev ne bo upoštevala, smo v Visokošolskem sindikatu Slovenije pripravljeni na stopnjevanje sindikalnih aktivnosti, vključno s pozivom članstvu k bojkotu trgovine Lidl.

S spoštovanjem,

dr. Marko Marinčič,

predsednik Visokošolskega sindikata SlovenijeLjubljana, Maribor, Koper, 19. 3. 2020

v vednost:

     Sindikat Lidl Slovenija: sdts@sindikat-zsss.si

     Tjaši Kozole: tjasa_kozole@yahoo.com 

     zainteresirani javnosti in medijem

ponedeljek, 16. marec 2020

Izjava za javnost ob nastopu nove vlade

V Visokošolskem sindikatu Slovenije se zavedamo, da bodo naloge nove vlade
podrejene trenutni kritični situaciji. Nesmiselno se nam zdi prerekanje, kdo je bolj ali manj
pravočasno ukrepal. Na področju visokega šolstva so po našem mnenju vsekakor pravilno
ukrepale Univerza na Primorskem ter Filozofska fakulteta in druge fakultete Univerze v
Ljubljani, ki so študijski proces takoj začele prenašati v virtualno okolje. To je na univerzitetni
ravni vsekakor lažje izvedljivo kot na nižjih ravneh izobraževanja. Zavedamo se, da je taka
izvedba pri nekaterih predmetih lahko povsem ustrezna, pri drugih (zlasti praktičnih) pa
nekoliko okrnjena. Poleg tega smo se izvajalci študija že v nekaj dneh spoznali, da študij te
vrste pomeni bistveno več dela kot klasične oblike študija v obliki neposrednega kontakta. Da
je živi stik s študenti nenadomestljiv, se bo pokazalo prav zdaj. Kljub temu bomo s svoje
strani naredili vse, da se študijsko leto nadaljuje in da ne pride do zamikov, ki bi tudi
študentom onemogočili napredovanje v višji letnik ali zaključek študija.

Koalicijske pogodbe že pred epidemijo nismo komentirali, ker se visokega šolstva ne
dotakne niti z besedo, raziskovalnega področja pa samo megleno (»dograditev sistema
financiranja raziskovanja«). To nedorečenost v skladu z nastopom ministrice pred
parlamentarnim odborom razumemo v smislu nadaljevanja dosedanjih prizadevanj. Nekatera
usklajevanja zakonov potekajo že skozi dva ali več mandatov, zato razumemo, da se koalicija
v prihajajočem dvoletnem mandatu ni odločila za radikalne vsebinske novosti. Kljub temu od
te ekipe enako kot od prejšnje pričakujemo, da bo skušala na področju visokega šolstva in
raziskovanja uveljavljati javni interes tudi v nasprotju s pričakovanji posameznih interesnih
skupin.

S tem imamo v mislih zlasti naslednje:

1) Nadzor nad oblikami izplačil, ki jih sistem ne opredeljuje (npr. avtorski honorarji)
ter zasebnimi ali polzasebnimi odvodi znotraj univerz.

2) Ohranjanje smiselnih razmerij med plačami na različnih ravneh izobraževanja.
Podpiramo vse dosežke sindikata SVIZ, ki je s prejšnjo vlado tik pred njenim odhodom
podpisal dogovor o lažjem napredovanju učiteljev do najvišjega naziva »učitelj svetnik« in o
postopni vzpostavitvi četrtega naziva, vendar obenem ugotavljamo, da se s tem razkorak
poglablja do absurda: univerzitetni lektor, ki izobražuje učitelje tujih jezikov, je za njimi v
povprečju daleč zaostajal že zdaj, po zadnjem dogovoru pa naj bi učitelj z napredovanji
dosegel celo izrednega profesorja. V trenutnih razmerah nam ne pride na kraj pameti, da bi
zase zahtevali boljši materialni položaj, kljub temu pa pod črto opozarjamo, da taka
nesorazmerja vodijo v tip periferne države brez višjih intelektualnih in razvojnih ambicij.

3) V nastopih nove ministrice smo večkrat zaznali, da zaradi prej omenjenih
dogovorov v resornem proračunu zeva stomilijonska vrzel. Slutiti se je dalo, da bo to morda
treba »odvzeti« komu drugemu, npr. visokemu šolstvu, ki v koalicijski pogodbi ni omenjeno,
ali raziskovanju, ki je omenjeno bežno. Napovedujemo, da se bomo takim poskusom uprli z
vsemi sredstvi, tudi iz popolne karantene, in da bomo v tem pogledu zanesljivo imeli tudi
podporo vodstev univerz. Pričakujemo, da bodo univerze ne glede na posredno obliko
financiranja v celoti prejela vsa nadomestila, ki bi jih terjala interventna zakonodaja, in to
za vse delavce brez razlike. Poleg tega pričakujemo, da bo relativna rast visokošolskega
proračuna ostala neokrnjena, saj pomeni zgolj usklajevanje s sprotnimi obveznostmi, ki jih
univerzam nalaga država. Poleg tega bi bilo prelaganje stroškov študija na pleča študentov in
njihovih družin v nasprotju s temeljnim nacionalnim poslanstvom državnih univerz, še
posebno ravno v pričujoči situaciji.

4) Upamo, da krizno stanje ne bo izgovor za potrditev staro-novega direktorja
Agencije za raziskovalno dejavnost. Ko bo šla epidemija mimo, bomo morali živeti naprej.
Nobene potrebe ni, da bi nam sedanja kriza vnaprej poslabšala prihodnost. Ne le, da ostro
nasprotujemo potrditvi staro-novega direktorja: zahtevamo ponovitev razpisa, ob tem pa
pričakujemo takojšnji angažma ministrstva glede pojavov klientelizma in institucionalne
korupcije v tej ustanovi. Raziskovalna dejavnost je podhranjena, obenem pa je sedanja delitev
sredstev preveč podrejena personalnim mrežam, napletenim med agencijo in institucijami.
Novi vladi čestitamo ob izvolitvi in napovedujemo, da bomo z njo sodelovali enako
konstruktivno in enako kritično kot z vsemi prejšnjimi. Tudi sami bomo prispevali vse
potrebno k prebroditvi trenutne izjemne situacije, obenem pa ne vidimo razloga, da se nova
vlada ne bi lotila nekaterih najbolj aktutnih sistemskih problemov, zlasti tam, kjer javne
ustanove delujejo po robu javnega interesa, mimo njega ali celo v nasprotju z njim.

Članstvo VSS je že doslej pokazalo izrazito pripravljenost, da se s trenutnimi
razmerami spoprime požrtvovalno in v duhu solidarnosti. Interesi posameznikov ali
interesnih skupin ne igrajo nobene vloge več. Tudi od nove vlade pričakujemo, da bo
zanemarila posamezne interese in dala prednost interesu vseh.

Visokošolski sindikat Slovenije
zanj dr. Marko Marinčič, predsednik


Pravilnik UL o povračilih stroškov prevoza na delo

UL je 10. 3. 2020 poslala sindikatom v mnenje predlog Pravilnika o povračilih stroškov prevoza na delo in z delo. VSS - Sindikat UL je v svojem mnenju predlagal dve spremembi predloga:
- Nasprotujemo temu, da delodajalec bremeni delavce s tem, da morajo ugotavljati in sporočati točne podatke o cenah vozovnic in o tem, kdaj so upravičeni do izplačila kilometrine in kdaj do izplačila vrednosti vozovnice. Sporno je zlasti to, da pravilnik grozi delavcu s krivdno odpovedjo zaposlitve tudi v primeru, ko bi pri ceni vozovnic naredil napako.
- Če je delavec na začetku meseca kupil mesečno vozovnico in je nato zaradi nepričakovalnih okoliščin, npr. obolelosti, ni mogel koristiti, naj mu delodajalec izplača vrednost celotne mesečne vozovnice in ne le nekaj dni na začetku meseca.
UL je naša predloga zavrnila, vendar je pri tem navedla stališče, na katerega se bo v primeru individualnih zapletov mogoče sklicevati, da delavca ni mogoče odpustiti zaradi napake pri navedbi cene vozovnic, saj bi bil potrebni pogoj za odpustitev delavčev naklep ali huda malomarnost.
Povezava na dokumente je tule.


nedelja, 1. marec 2020

Zaščita sindikalne zaupnice Urše Opara Krašovec


Sindikalno zaupnico VSS na UL Fakulteti za elektrotehniko, znan. svet. dr. Uršo Opara Krašovec so nadrejeni pred nekaj leti odrezali od virov stabilnega financiranja, ker se je uprla sistemu predstojniškega prisvajanja avtorstev in reprodukcije oblasti. Ko se ji je iztekel projekt, jo je dekan UL FE, prof. dr. Gregor Dolinar junija 2019 napotil na čakanje in ji s tem sklepom poskusil onemogočiti opravljanje dela, vključno s pripravljanjem novih projektnih prijav in pisanjem člankov na podlagi preteklih raziskav. Kontekst tega dejanja so bili pritiski vplivnih vodij raziskovalnih skupin proti stabilizaciji položaja prekarnih raziskovalcev, ki so jo prinašala navodila UL, po katerih je treba za nedoločen čas zaposliti vse, ki izpolnjujejo pogoj iz ZDR-1. Na UL FE je bilo pritiskom izpostavljenih več raziskovalk, ki jim je bilo skupno to, da so se kdaj v preteklosti uprle nepravilnostim. Pritiske smo razumeli kot sporočilo vplivnih raziskovalcem in rektorju, da ne dovolijo spodkopanja sistema hierarhije. Sindikat je ostro reagiral na napotitev na čakanje in dekan jo je preklical.
Pol leta kasneje je dr. Urša Opara Krašovec kot izpostavljena kritičarka neučinkovitosti in kolizij interesov na ARRS kandidirala za direktorico agencije. Nekateri direktorji inštitutov in nekateri rektorji so že več mesecev pred odločanjem Upravnega odbora ARRS lobirali proti njej in proti spremembam v delovanju agencije, ki jih je obljubljala. Konec januarja 2020 je UO ARRS izbral dotedanjega direktorja, dr. Józsefa Györkösa, čeprav so se raziskovalci že dolgo pritoževali nad slabim delovanjem agencije. Urši Opara Krašovec je neuradno priznal, da ima daleč najboljši program, vendar UO preprosto ni hotel sprememb, temveč je izbral kandidata, ki je bil garant kontinuitete. VSS in SVIZ sta zato skupaj pozvala ministra, naj predlog zavrne. Na odgovor ARRS, da naj bi bilo delovanje agencije brezhibno, sta sindikata odgovorila še enkrat, z dodatnimi pojasnili in dejstvi.
Le nekaj dni po odločitvi UO ARRS je kot po naključju dekan UL FE odpovedal pogodbo o zaposlitvi  Urši Opara Krašovec iz poslovnega razloga, čeprav je sindikalna zaupnica in zakon tako odpoved izrecno prepoveduje. VSS in Pergam sta reagirala na najvišji ravni, najprej z diplomacijo, nato z javnim pritiskom, pri čemer smo dobili podporo nekaterih drugih sindikatov in organizacij, in tudi s pripravo tožb. Za preklic odpovedi se je angažiral rektor, ki mu je bilo jasno, da je dekanova poteza nedvoumno nezakonita. Ponudil je, da UL prevzame stroške zaposlitve. Dekan ga sprva ni hotel ubogati, zato smo rektorja pozvali, naj ga odpusti zaradi nezakonitega ravnanja. Naposled je dekan le pristal na preklic odpovedi.
Ob podpisu dogovora o preklicu smo dekanu in rektorju predočili dokumente o tem, da je UL FE z imenom in referencami Urše Opara Krašovec nedavno pridobila milijonski evropski projekt in skrila to informacijo pred njo, da bi jo lahko odpustila iz poslovnega razloga. Kljub temu so se pritiski na sindikalno zaupnico nadaljevali. Nekateri profesorji še naprej zahtevajo od dekana, naj se je znebi, in širili javne klevete. Prepričali so tudi skupino mladih raziskovalk in članic ŠS v podpis pisma, ki ponavlja dekanove predhodne trditve, da Urša Opara Krašovec ni sindikalna zaupnica in da jo je odsloviti, ker nima projektov, in ker je preveč kritična do zlorab akademske oblasti.

Povezava na dokumente, vključno s pismi podpore, je dostopna tule.