četrtek, 16. december 2021

Temeljna pričakovanja VSS glede implementacije ZZrID

 

V VSS smo seznanjeni, da v delovni skupini na nacionalni ravni, katere sestava ni znana, že nastaja krovni akt ARRS, ki bo odločilno usmerjal distribucijo sredstev in organizacijo raziskovalne dejavnosti. Čeprav je namen zakona predvsem večja avtonomija raziskovalnih ustanov, ki jo spremljata stabilna oblika financiranja in povečanje sredstev, je že v prvem objavljenem osnutku Pravilnika ARRS o stabilnem financiranju zaznati jasno težnjo, da bi institucije v nasprotju z duhom in črko zakona velik del avtonomije in odgovornosti, ki jim ju zakon podeljuje (npr. v 2. odstavku 29. člena), preložile nazaj na agencijo. Primer tega je 14. člen osnutka, po katerem mora vsako spremembo v sestavi programske skupine odobriti agencija. Še bolj nenavaden pa je 27. člen, po katerem o distribuciji sredstev, kadar se povečajo, odloča kar minister.

Temeljna pričakovanja VSS v zvezi z implementacijo zakona so naslednja:

1)   Raziskovalne organizacije naj za nedoločen čas zaposlijo vse raziskovalce, ki so za določen čas zaposleni za obdobje, ki presega omejitve ZDR-1, torej nezakonito.

2)   Visokošolski zavodi naj zagotovijo enakopraven dostop vseh pedagoških delavcev do materialnih sredstev za raziskovanje, ki je del njihove osnovne delovne obveznosti. Zakon univerzam naposled priznava, da so že v svojem temelju raziskovalne ustanove, za to pa namenja dodatna stabilna sredstva.

3)   Zahtevamo transparentno in vključujočo organizacijo programskih skupin znotraj ustanov samih, tj. znotraj njihovih obstoječih institucionalnih struktur in brez omejitev na ravni pravilnika ARRS (v skladu z 2. odstavkom 29. člena ZZrID).

Glede na to, da bo na raziskovalnem področju prišlo do strukturnih sprememb, ki zadevajo celotno raziskovalno skupnost, ostro nasprotujemo težnji, da bi smer teh sprememb že na ravni države oblikovala kar agencija. Tega tudi institucije same ne bi smele dopustiti. Od vseh, ki so formalno ali neformalno udeleženi pri pripravi krovnega akta agencije, torej pričakujemo, da bomo predstavniki zaposlenih vključeni pri teh odločitvah, ki so bistvene za prihodnost raziskovanja. Že vnaprej pričakujemo jasne termine za najširšo javno razpravo o pravilniku ARRS o stabilnem financiranju in o vladni uredbi o stabilnem financiranju. Ko bo pravilnik agencije sprejet in mu bodo morali slediti akti o stabilnem financiranju na raziskovalnih ustanovah samih, pa pričakujemo najširšo razpravo o prihodnji obliki raziskovalne dejavnosti znotraj organov raziskovalnih ustanov, v primeru univerze v organih univerze in članic.

V Ljubljani, Mariboru in Kopru, 16. 12. 2021

Za predsedstvo VSS,

dr. Gorazd Kovačič

petek, 3. december 2021

Pritiski na sindikalna zaupnika na Filozofski fakulteti UM

Na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru že dlje časa poteka sistematična gonja proti sindikalnima zaupnikoma VSS, dr. Mariji Javornik in dr. Simonu Zupanu. Proti njima vlagajo kazenske ovadbe, predloge za opozorilo pred odpovedjo pogodbe o zaposlitvi, razna naznanila rektorju, vrstijo se zaslišanja zaradi izmišljenih prekrškov in ukori zaradi izmišljenih prekrškov brez možnosti obrambe. Vse te pritiske na koncu s svojim podpisom verificira rektor UM. Pred kratkim je Zupanu (namesto uradnega opozorila pred odpovedjo) poslal dve pismi. V enem je povsem spregledal, da se je kratek stik zgodil, ker je prodekanja-študentka zlorabila svoj položaj in hotela izsiliti način izvedbe kolokvija, kakršnega si je zaželela. V drugem mu očita miselni delikt: v mislih naj bi nameraval izvesti kršitev.

Primer pritiskov na Simona Zupana (ki pa sploh ni najhujši) je 3. 12. 2021 dokumentiral časopis Večer. V zvezi s tem za začetek objavljamo naslednje dokumente:

- rektorjevi pismi Simonu Zupanu iz 15. 11. 2021,
- Zupanovo pojasnilo (13. 9.  2021) okoliščin v primeru prodekanje-študentke, ki jih je rektor povsem prezrl,
- Zupanov odgovor rektorju na pismo o primeru izpitni rok iz 30. 11. 2021,
- protestno pismo Visokošolskega sindikata rektorju UM, 1. 12. 2021.

V Ljubljani in Mariboru, 3. 12. 2021