sreda, 26. januar 2022

Poziv poslanskim skupinam k amandmiranju Nacionalnega programa visokega šolstva 2021–2030

 

Skladno z Zakonom o visokem šolstvu je Svet za visoko šolstvo, ki je sestavljen iz predstavnikov vseh deležnikov v visokem šolstvu, po dveh obravnavah in vmesnih usklajevanjih 9. 4. 2021 sprejel Izhodišča za pripravo Nacionalnega programa visokega šolstva 2021–2030 (v nadaljevanju: NPVŠ). 20. 8. 2021 je obravnaval tudi osnutek NPVŠ. Na seji in med javno obravnavo so deležniki poslali dodatne pripombe, od katerih so bile nekatere tudi upoštevane, npr. glede jezikovne politike oz. zakonskega omogočanja izvajanja študijskih programov izključno v angleščini. V besedilu Predloga Resolucije o NPVŠ, ki ga je 13. 1. 2022 določila Vlada RS in ga poslala Državnemu zboru v sprejem, pa se je znašlo tudi nekaj novih vsebin, med njimi dva pomembna »podtaknjenca«, s katerima Svet za visoko šolstvo in javnost predhodno nista bila seznanjena in se nista mogla opredeliti do njiju.

Eden od njiju je dostavek v cilju C 2.5., ki se glasi: »Ob zagotavljanju izobraževalne, raziskovalne in umetniške odličnosti bo sposobnost visokošolskih zavodov za samostojno pridobivanje drugih virov, ki ne izhajajo iz proračuna Republike Slovenije, eden izmed pomembnih kazalnikov, ki bodo stimulativno vplivali na financiranje visokošolskih zavodov.« Ta določba je nenavadna, saj relativizira zavzemanje NPVŠ za povečanje proračunskega financiranja visokega šolstva zaradi njegovega družbenega pomena. Ima tudi vsebinske učinke, saj spodbuja zavode (tudi s prenosom tega načela v notranje mehanizme distribucije proračunskega denarja) k usmerjanju v tiste poddiscipline, ki lahko poleg pridobivanja raziskovalnih projektov, ki jih financira EU, pridobivajo tudi aplikativne projekte zasebnih financerjev. Finančni mehanizem, kakršnega zagovarja predlog NPVŠ, torej spodbuja širjenje aplikativne dejavnosti na račun bazičnega raziskovanja. Aplikativne vede so legitimen del javnih univerz, njihovo sodelovanje z gospodarstvom in drugimi uporabniki lahko spodbujajo druga ministrstva, ne more pa biti to temeljna usmeritev proračunskega financiranja visokega šolstva.

Drugi »podtaknjenec« se nahaja v naknadni dopolnitvi cilja C 2.2., ki se glasi: »Odpravljene bodo upravne ovire s področja zakonodaje in v postopkih akreditacije, tudi z odpravo uporabe Zakona o splošnem upravnem postopku ter osredinjanjem na vsebino in kakovost presojanega.« Gre za osrednjo idejo osnutka Zakona o kakovosti v visokem in višjem šolstvu, ki jo forsira direktor agencije Nakvis, dr. Franci Demšar. Navedeni zakon bi agenciji omogočil, da zgolj »smiselno« uporablja določbe ZUP pri vodenju postopkov akreditacij visokošolskih zavodov in študijskih programov, pri tem pa sam ne predpisuje drugačnih postopkov. Dr. Demšar meni, da bi se Nakvis s tem izognil sodnim sporom zavrnjenih zavodov, vendar bi bilo teh zaradi zakonske nedoločenosti postopkov in ob še vedno veljavni ustavni pravici do pravnih sredstev sodnih sporov dejansko še več in v njih bi se Nakvis težje branil očitkov o samovoljnem odločanju. Potem ko je Visokošolski sindikat Slovenije oktobra lani objavil osnutek zakona, o katerem visokošolska skupnost ni vedela ničesar, je o njem znotraj univerz stekla omejena javna razprava. Njen rezultat je odklonilno stališče Univerze v Mariboru in večinskega dela delovne skupine Univerze v Ljubljani do koncepta tega zakona, še posebej do ideje o avtonomiji od določb ZUP. Toda namesto da bi Nakvis in MIZŠ prisluhnila dobronamernim strokovnim opozorilom, sta se očitno odločila podkrepiti svojo pravno slabo domišljeno idejo tako, da sta jo netransparentno vključila v predlog NPVŠ.

Poleg tega v Visokošolskem sindikatu Slovenije ugotavljamo, da ukrep U 3.10. še vedno vključuje javno objavljanje in rangiranje rezultatov študentskih anket, čeprav smo resorno ministrstvo in rektorsko konferenco z več dopisi opozorili na prakso zlorab anonimnega ocenjevanja pedagogov. Večkrat se dogaja, da študentje z nizkimi numeričnimi ocenami kaznujejo zahtevnejše učitelje, nekateri se tudi z žaljivimi komentarji maščujejo učiteljem za slabe ocene, nakar predstojniki izkoriščajo javno objavljene rezultate anket za pritiske na določene kolege. Ker je izpolnjevanje anket za študente obvezno, jih izpolnjujejo in prispevajo k numeričnim ocenam tudi tisti, ki so redko ali celo niso nikoli obiskovali predavanj oz. vaj. Objavljanje rezultatov tako izvedenih anket zato žal ne prispeva k višanju kakovosti pedagoškega dela. Bistveno boljši mehanizem so analitične kvalitativne ocene, ki bi jih lahko pripravljal študentski svet kot uradni organ fakultete ali akademije. Rektorja dveh univerz sta pritrdila pomislekom sindikata glede objavljanja rezultatov anket, tretji (ki bi rad prek NPVŠ posplošil sporno prakso z Univerze v Mariboru kot nov standard kakovosti za vse visokošolske zavode) pa v svojih pisnih odzivih ni uspel odgovoriti na vprašanje, kako javno objavljanje (ne ocenjevanje samo!) in rangiranje pedagoških delavcev prispevata k višanju kakovosti pedagoškega dela.

Visokošolski sindikat Slovenije poziva člane Odbora DZ za izobraževanje, znanost, šport in mladino in poslanske skupine DZ, naj vložijo in podprejo amandmaje, ki bi iz predloga NPVŠ črtali sporni cilj C 2.5. in sporne dele cilja C 2.2 in ukrepa U 3.10.

Ljubljana, Maribor in Koper, 26. 1. 2022

Za Visokošolski sindikat Slovenije

dr. Gorazd Kovačič, predsednik VSS