Aktualni dogodki

Mnenje Zakonodajno-pravne službe o
Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah
Zakona o visokem šolstvu(ZViS-K),
druga obravnava, EPA 1288-VII

dne: 31.10. 2016

V Zakonodajno-pravna služba je Predlog zakona preučila z vidika njegove skladnosti z Ustavo Republike Slovenije, pravnim sistemom in z zakonodajno-tehničnege vidika

več >>

Stališče do osnutka deklaracije o Zakonu o univerzah in raziskovalnih inštitutih

dne: 06.10. 2016

V Visokošolskem sindikatu Slovenije se strinjamo z ugotovitvami iz rpeambule osnutka deklaracije, ki ga je pripravila skupina rektorjev univerz in direkotrjev velikih javnih raziskovalnih inštitutov, pa tudi s tem, da visokošolsko in raziskovalno dejavnost dušijo proračunski rezi in splošna birokratizacija države.

VSS podpora delavcem Luke Koper

dne: 24.6. 2016

Delavke in delavci Luke Koper!

V Visokošolskem sindikatu Slovenije podpiramo vaš odziv na poskuse netransparentnega kadrovanja v nadzornem odboru Luke Koper. Na podlagi doslej znanih informacij se nam zdi povsem upravičeno sklepanje, da je v ozadju trenutnih kadrovskih intrig načrt obsežne privatizacije.

ZA PRAVICO DO POGAJANJ IN OHRANITEV

SOCIALNEGA DIALOGA V SLOVENIJI

dne: 3.6. 2016

Vlada Republike Slovenije je 19. maja 2016 prek medijev reprezentativnim sindikatom javnega sektorja sporočila, da enostransko končuje pogajanja o plačah, čeprav se je v Dogovoru o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2016 zavezala, da bomo v prihodnjih treh letih postopno odpravili še veljavne varčevalne ukrepe.

Protest proti politiki laži in sprenevedanja

dne: 23. 5. 2016

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je nedavno pripravilo predlog uredbe o financiranju visokega šolstva. Ta predlog presenetljivo uvaja že leta 2011 opuščeni glavarinski sistem financiranja. Sistem je bil odpravljen zato, ker so bili njegovi učinki škodljivi: ker so bile univerze in fakultete odvisne od števila "uspešnih" študentov, so koruptivno nižale izpitne kriterije. Po odpravi tega sistema so omejile vpis in zaostrile kriterije. Zdaj se utegne zgoditi, da bodo za to kaznovane.

Sporočilo za javnost o uredbi o financiranju visokega šolstva

dne: 29. 4. 2016

Ustavno sodišče je leta 2011 ugotovilo, da je Zakon o visokem šolstvu v delu,
ki zadeva financiranje, neustaven, ker ne določa obsega in vsebine javne službe,
ki se financira iz proračuna. Od te ustavne odločbe so se zvrstile tri vlade,
na resornem ministrstvu pa veliko število ministrov in ministric.
Vse do danes ni bil sprejet zakon, ki bi to stanje uredil.

Dodatne pripombe k predlogu novele Zakona o visokem šolstvu

dne: 23. 3. 2016

V Visokošolskem sindikatu Slovenije smo se ob objavi predloga novele Zakona o visokem šolstvu odzvali z izjavo, ki je priložena tem pripombam.
Ključna stališča do predloga novele se med javno razpravo niso spremenila.
Z obžalovanjem ugotavljamo, da ministrstvo ni predložilo niti formule rasti visokošolskega proračuna niti uredbe, ki jo predviveva zakon.

Izjava o noveli Zakona o visokem šolstvu

dne: 2. 3. 2016

Visokošolski sindikat Slovenije je prek svojega predstavnika sodeloval v delovni skupini za pripravo novele Zakona o visokem šolstvu. Naš temeljni pomislek je bil od vsega začetka povezan z dejstvom, da se ministrstvo ni odločilo ...


Izjava za javnost dodatek za stalno pripravljenost-PERGAM in VSS

dne: 11. 1. 2016

V KSS PERGAM in v Sindikatu visokega šolstva, ki deluje v okviru KSS PERGAM smo skupaj z delavkami in delavci zasebnega in javnega sektorja ogorčeni nad razkritjem izplačevanja dodatka za stalno pripravljenost vodilnim delavcem nekaterih fakultet ljubljanske univerze.

Izjava za javnost ob nepodpisu dogovora o odpravi plačnih neskladij v visokem šolstvu

dne: 23. 12. 2015

Visokošolski sindikat Slovenije (VSS) je spomladi letos sprožil postopek za odpravo plačnih neskladij v visokem šolstvu oz. v celotnem javnem sektorju, ki so nastala leta 2009 z dvigom nekaterih orientacijskih delovnih mest in nazivov v Kolektivni pogodbi za javni sektor, temu pa niso sledili ustrezni popravki nanje vezanih delovnih mest v kolektivnih pogodbah dejavnosti. Za 4 plačne razrede so bila prikrajšana nižja pedagoška delovna mesta v visokem šolstvu, ki so v podskupini D1 vezana na asistenta z doktoratom, za 1 plačni razred pa so bila prikrajšana najslabše plačana delovna mesta v podpornih poklicih, ki so uvrščeni v skupino J do IV. tarifnega razreda.


in

Dogovor o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju za leto 2016

dne: 6. 11. 2015

Vlada Republike Slovenije in reprezentativni sindikati javnega sektorja soglašajo z vsebino naslednjih točk tega dogovora:

Poziv dekanu Ekonomsko-poslovne fakultete Univerze v Mariboru prof. dr. Klavdiju Logožarju in prorektorju za finance prof. dr. Žanu Oplotniku k umiku s funkcij

dne: 25. 7. 2015

Univerza v Mariboru kljub skominam nekaterih posameznikov in interesnih skupin ni zasebno podjetje. Univerza v Mariboru je javni zavod. To vključuje zahtevo po transparentnem delovanju, spoštovanju demokratičnih standardov in temeljnih akademskih vrednot. Zato pričakujemo, da se bosta trenutni dekan Ekonomsko-poslovne fakultete prof. dr. Klavdij Logožar in trenutni prorektor za finance prof. dr. Žan Oplotnik zaradi javno potrjene vpletenosti v sporno prodajo diplomskega dela družbi DARS takoj umaknila s funkcij v univerzitetni administraciji. 

Izjava za javnost ob nastopu nove ministrice za izobraževanje, znanost in šport

dne: 13. 5. 2015

V Visokošolskem sindikatu Slovenije poudarjamo, da je nova ministrica za izobraževanje, znanost in šport dr. Maja Makovec Brenčič z nastopom funkcije prevzela največji del odgovornosti za uresničitev letos podpisanega socialnega sporazuma, ki v letu 2015 predvideva 28 eur dodatnih sredstev za temeljno dejavnost visokega šolstva. Uskladitev visokošolskega proračuna z letom 2011 in postopen dvig na 2% BDP do leta 2020 sta zahtevi, pri katerih bomo najodločneje vztrajali. 

Objava rezultatov neuradnih vzporednih volitev rektorja UM za nepedagoške delavce

dne: 19. 3. 2015

Sindikat Univerze v Mariboru po izvolitvi rektorja UM objavlja  rezultate neuradnih vzporednih volitev rektorja UM za nepedagoške delavce, ki so potekale na dan prvega kroga glasovanja 9. 3. in 10. 3. 2015 in se jih je od 727 nepedagoških delavcev udeležilo 265 neuradnih volivcev (36,5 %). Kandidati za rektorja so med nepedagoškimi delavci prejeli naslednje število glasov: 
  1. red. prof. dr. Samo Bobek: 80 (30,65 %), 
  2. red. prof. dr. Igor Tičar: 53 (20,31 %), 
  3. red. prof. dr. Željko Knez: 50 (19,16 %), 
  4. red. prof. dr. Niko Samec: 40 (15,33 %) in
  5. red. prof. dr. Danijel Rebolj: 38 (14, 56 %). 
Zapisnik Volilne komisije se nahaja tukaj.

Pobuda za demokratizacijo univerz

dne: 11. 3. 2015

V zadnjih dneh se je tudi širša javnost lahko prepričala o tem, da nekateri člani akademsko-političnega establishmenta institucijo državne univerze razumejo predvsem kot tržno znamko, ki jo je mogoče privatizirati in uporabiti kot odskočno desko za zasebne dejavnosti, ki po nobenih kriterijih nimajo zveze s temeljno znanstveno in pedagoško vlogo univerze. Skrajen primer tega so samoplačniški programi vprašljive kakovosti ...

Neuradne vzporedne volitve na rektorja UM

dne: 11.3. 2015

Včeraj, 10. 3. 2015, so na UM potekale volitve za rektorja. Vzporedno z uradnimi volitvami je VSS SUM organiziral neuradne vzporedne volitve za rektorja, kjer so imeli volilno pravico nepedagoški delavci. Tovrstno volilno pravico je imelo 727 volilnih upravičencev, neuradnih vzporednih volitev pa se jih je udeležilo 265, kar znaša 36,5 %. Rezultati neuradnih vzporednih volitev dobo objavljeni po 2. krogu uradnih volitev.