četrtek, 16. februar 2017

Veriženje projektnih zaposlitev za določen čas

Na UL je veliko število raziskovalcev, ki jim delodajalec leta ali celo desetletja dolgo nezakonito veriži pogodbe o zaposlitvi za določen čas, čeprav bi jim moral po Zakonu o delovnih razmerjih (54. - 56. člen) izstaviti pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas. UL je z Navodili za urejanje položaja asistentov-učiteljev (2015) in Navodili za zaposlovanje (2016) naslovila tudi problem raziskovalcev, vendar na način, ki je za dekane neobvezujoč, saj je le priporočilo. Februarja 2017 je pripravila predlog sprememb Navodil za zaposlovanje, ki pa položaj raziskovalcev potencialno še poslabšujejo. VSS - Sindikat UL je opozoril univerzo na pomanjkljivosti in predlagal zavezujoč pristop, ki naj sledi zakonu brez dodatnih pogojevanj in ki naj poišče tudi sistemske notranje finančne rešitve za obdobja, ko je raziskovalec začasno brez financiranja.
Aprila 2017 smo pozvali UL, naj s članic zbere podatke o številu raziskovalcev, njihovem sedanjem in preteklem delovnopravnem položaju ter spolu. Rektorat podatkov ni zbral, temveč nam je odgovoril, da bi mu to vzelo preveč časa in da navodila za ureditev položaja (ta so nezavezujoča in se omejujejo le n tiste z najvišjima raziskovalnima nazivoma) že obstajajo in naj bi se torej razmere urejale.
Novembra 2017 nas je UL pod novim rektorjem, ki se je v svojem predvolilnem programu zavezal k zaposlitvi raziskovalcev, ki izpolnjujejo pogoje po ZDR, za nedoločen čas, pozvala k opredelitvi do predloga Akcijskega načrta razvoja raziskovalcev. V odzivu smo predlagali vključitev dodatnih ciljev, in sicer pridobitev podatkov o delovnopravnem položaju raziskovalcev, sprejem zavezujočih navodil za zaposlitev upravičencev po ZDR za nedoločen čas in zbiranje podatkov o spolu članov in članic organov in komisij UL. UL je upoštevala naše predloge in med cilje zapisala uskladitev delovnopravnega položaja raziskovalcev z ZDR.
Marca 2018 nam je UL poslala v mnenje osnutek Navodil za urejanje položaja raziskovalcev. Njegova izhodišča za ureditev "zatečenega stanja" in sklenitev pogodb o zaposlitvi za nedoločen čas s tistimi, ki že izpolnjujejo zakonske pogoje, so bila obetavna, del o zaposlovanju za določen čas pa dvoumen. Bilo ga je mogoče brati bodisi kot opozorilo članicam, pod katerimi zakonskimi pogoji smejo projektno zaposlovati za določen čas, bodisi kot namig, kako se lahko izognejo nastopu zakonskih pogojev za trajne zaposlitve. Rektorja smo opozorili na te dvoumnosti, zlasti na nejasnosti glede opredeljevanja različnih vrst dela v fakultetnih opisnih listih raziskovalnih delovnih mest. Predlagali smo tudi razmislek o aktivaciji širših finančnih virov za zagotavljanje stabilnosti raziskovalnih financiranja delovnih mest v obdobjih med projekti, zlasti transparentnejšo uporabo programskih skupin.
Na več sestankih smo se dogovorili za naslednje rešitve:
- Delovnopravni položaj vseh, ki dosegajo zakonski pogoj za zaposlitev za nedoločen čas, bo urejen z iztekom njihove trenutne pogodbe o zaposlitvi ali najkasneje do 31. 12. 2019. To pomeni, da bo delodajalec upravičencem ali izstavil pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas ali jim izplačal odpravnino zaradi prenehanja zaposlitve iz poslovnega razloga.
- Mesec dni pred iztekom pogodbe ali pred zadnjim rokom bo vsak upravičenec dobil pisno odločitev o njegovem prihodnjem statusu.
- Navodila razširjajo možne vire financiranja zaposlitev raziskovalcev za nedoločen čas z drugih projektov tudi na raziskovalne programe.
- UL bo spremenila opisna lista delovnih mest Višji znanstveni sodelavec in Znanstveni svetnik, kjer je med delovnimi nalogami navedeno pridobivanje sredstev. To bo nadomeščeno z obveznostjo prijavljanja na razpise, kajti zaposleni ne more biti odgovoren in sankcioniran (z odpustitvijo iz krivdnega razloga, brez odpravnine) za neuspeh na razpisu.
Upravni odbor UL je 19. 7. 2018 sprejel Navodila za izvajanje kadrovskih postopkov, v katerih je tudi poglavje o ureditvi delovnopravnega položaja raziskovalcev, ki imajo verižne pogodbe o zaposlitvi za določen čas. To poglavje je usklajeno z VSS.
UL je pristopila k sanaciji velike sistemske krivice. Prekarnost raziskovalcev bo zmanjšana in institucija bo tu prevzela del odgovornosti za stabilizacijo. Pri lokalni implementaciji pa je mogoče pričakovati težave, zaradi katerih raziskovalce vabimo, naj se včlanijo v VSS in po potrebi koristijo pravno varstvo.
Aprila 2020 smo od UL prejeli pregled stanja po članicah do 31. 12. 2019. Po teh podatkih je 220 raziskovalcev na celotni UL prejelo pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas skladno z zahtevami ZDR-1, 92 primerov pa naj bi uredili v letu 2020.

Ključni dokumenti so objavljeni na tej povezavi. Razvrstite jih kronološko.