ponedeljek, 16. marec 2020

Izjava za javnost ob nastopu nove vlade

V Visokošolskem sindikatu Slovenije se zavedamo, da bodo naloge nove vlade
podrejene trenutni kritični situaciji. Nesmiselno se nam zdi prerekanje, kdo je bolj ali manj
pravočasno ukrepal. Na področju visokega šolstva so po našem mnenju vsekakor pravilno
ukrepale Univerza na Primorskem ter Filozofska fakulteta in druge fakultete Univerze v
Ljubljani, ki so študijski proces takoj začele prenašati v virtualno okolje. To je na univerzitetni
ravni vsekakor lažje izvedljivo kot na nižjih ravneh izobraževanja. Zavedamo se, da je taka
izvedba pri nekaterih predmetih lahko povsem ustrezna, pri drugih (zlasti praktičnih) pa
nekoliko okrnjena. Poleg tega smo se izvajalci študija že v nekaj dneh spoznali, da študij te
vrste pomeni bistveno več dela kot klasične oblike študija v obliki neposrednega kontakta. Da
je živi stik s študenti nenadomestljiv, se bo pokazalo prav zdaj. Kljub temu bomo s svoje
strani naredili vse, da se študijsko leto nadaljuje in da ne pride do zamikov, ki bi tudi
študentom onemogočili napredovanje v višji letnik ali zaključek študija.

Koalicijske pogodbe že pred epidemijo nismo komentirali, ker se visokega šolstva ne
dotakne niti z besedo, raziskovalnega področja pa samo megleno (»dograditev sistema
financiranja raziskovanja«). To nedorečenost v skladu z nastopom ministrice pred
parlamentarnim odborom razumemo v smislu nadaljevanja dosedanjih prizadevanj. Nekatera
usklajevanja zakonov potekajo že skozi dva ali več mandatov, zato razumemo, da se koalicija
v prihajajočem dvoletnem mandatu ni odločila za radikalne vsebinske novosti. Kljub temu od
te ekipe enako kot od prejšnje pričakujemo, da bo skušala na področju visokega šolstva in
raziskovanja uveljavljati javni interes tudi v nasprotju s pričakovanji posameznih interesnih
skupin.

S tem imamo v mislih zlasti naslednje:

1) Nadzor nad oblikami izplačil, ki jih sistem ne opredeljuje (npr. avtorski honorarji)
ter zasebnimi ali polzasebnimi odvodi znotraj univerz.

2) Ohranjanje smiselnih razmerij med plačami na različnih ravneh izobraževanja.
Podpiramo vse dosežke sindikata SVIZ, ki je s prejšnjo vlado tik pred njenim odhodom
podpisal dogovor o lažjem napredovanju učiteljev do najvišjega naziva »učitelj svetnik« in o
postopni vzpostavitvi četrtega naziva, vendar obenem ugotavljamo, da se s tem razkorak
poglablja do absurda: univerzitetni lektor, ki izobražuje učitelje tujih jezikov, je za njimi v
povprečju daleč zaostajal že zdaj, po zadnjem dogovoru pa naj bi učitelj z napredovanji
dosegel celo izrednega profesorja. V trenutnih razmerah nam ne pride na kraj pameti, da bi
zase zahtevali boljši materialni položaj, kljub temu pa pod črto opozarjamo, da taka
nesorazmerja vodijo v tip periferne države brez višjih intelektualnih in razvojnih ambicij.

3) V nastopih nove ministrice smo večkrat zaznali, da zaradi prej omenjenih
dogovorov v resornem proračunu zeva stomilijonska vrzel. Slutiti se je dalo, da bo to morda
treba »odvzeti« komu drugemu, npr. visokemu šolstvu, ki v koalicijski pogodbi ni omenjeno,
ali raziskovanju, ki je omenjeno bežno. Napovedujemo, da se bomo takim poskusom uprli z
vsemi sredstvi, tudi iz popolne karantene, in da bomo v tem pogledu zanesljivo imeli tudi
podporo vodstev univerz. Pričakujemo, da bodo univerze ne glede na posredno obliko
financiranja v celoti prejela vsa nadomestila, ki bi jih terjala interventna zakonodaja, in to
za vse delavce brez razlike. Poleg tega pričakujemo, da bo relativna rast visokošolskega
proračuna ostala neokrnjena, saj pomeni zgolj usklajevanje s sprotnimi obveznostmi, ki jih
univerzam nalaga država. Poleg tega bi bilo prelaganje stroškov študija na pleča študentov in
njihovih družin v nasprotju s temeljnim nacionalnim poslanstvom državnih univerz, še
posebno ravno v pričujoči situaciji.

4) Upamo, da krizno stanje ne bo izgovor za potrditev staro-novega direktorja
Agencije za raziskovalno dejavnost. Ko bo šla epidemija mimo, bomo morali živeti naprej.
Nobene potrebe ni, da bi nam sedanja kriza vnaprej poslabšala prihodnost. Ne le, da ostro
nasprotujemo potrditvi staro-novega direktorja: zahtevamo ponovitev razpisa, ob tem pa
pričakujemo takojšnji angažma ministrstva glede pojavov klientelizma in institucionalne
korupcije v tej ustanovi. Raziskovalna dejavnost je podhranjena, obenem pa je sedanja delitev
sredstev preveč podrejena personalnim mrežam, napletenim med agencijo in institucijami.
Novi vladi čestitamo ob izvolitvi in napovedujemo, da bomo z njo sodelovali enako
konstruktivno in enako kritično kot z vsemi prejšnjimi. Tudi sami bomo prispevali vse
potrebno k prebroditvi trenutne izjemne situacije, obenem pa ne vidimo razloga, da se nova
vlada ne bi lotila nekaterih najbolj aktutnih sistemskih problemov, zlasti tam, kjer javne
ustanove delujejo po robu javnega interesa, mimo njega ali celo v nasprotju z njim.

Članstvo VSS je že doslej pokazalo izrazito pripravljenost, da se s trenutnimi
razmerami spoprime požrtvovalno in v duhu solidarnosti. Interesi posameznikov ali
interesnih skupin ne igrajo nobene vloge več. Tudi od nove vlade pričakujemo, da bo
zanemarila posamezne interese in dala prednost interesu vseh.

Visokošolski sindikat Slovenije
zanj dr. Marko Marinčič, predsednik