torek, 11. februar 2020

Poziv rektorju UL k opravi nezakonite odpovedi zaposlitve sindikalne zaupnice Urše Opara Krašovec


POZIV REKTORJU UNIVERZE V LJUBLJANI DR. IGORJU PAPIČU K TAKOJŠNJI ODPRAVI NEZAKONITE ODPOVEDI ZAPOSLITVE SINDIKALNE ZAUPNICE DR. URŠE OPARA KRAŠOVEC

V KSS PERGAM najostreje obsojamo vsakršna ravnanja delodajalcev, ki so usmerjena proti sindikalnim zaupnikom in delovanju sindikata pri delodajalcu. Žal je tovrstnih primerov v zadnjih letih vedno več, na kar smo z opisi posameznih primerov opozorili tudi MDDSZ in ga pozvali, da pripravi ustrezne rešitve za zaščito sindikalnih zaupnikov. Ti so pogosto trn v peti delodajalcem zlasti zaradi prizadevanja za boljše pogoje dela in za boljše plačilo zaposlenih, pa tudi zaradi opozarjanja na nepravilnosti in kršitve pravic zaposlenih ter izpostavljanja slabih praks, ki so praviloma posledica slabega vodenja organizacije.

Povsem zgroženi pa smo nad zadnjim primerom odpovedi pogodbe o zaposlitvi sindikalni zaupnici VSS in KSS PERGAM na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani, dr. Urši Opara Krašovec, ki je odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga prejela v torek, 4. 2. 2020. Delodajalec ji je pogodbo o zaposlitvi odpovedal kljub izrecni zakonski prepovedi v času, ko ji še traja funkcija sindikalne zaupnice, in čeprav varstvo pred odpovedjo skladno z določili kolektivne pogodbe uživa še dve leti po izteku mandata. Primera odpovedi zaposlitve sindikalnemu zaupniku iz poslovnega razloga v celotni zgodovini KSS PERGAM ne pomnimo. Gre za odpoved, ki je tako očitno nezakonita, da kaže na veliko prizadevanje delodajalca, da se konkretne sindikalne zaupnice znebi za vsako ceno. Delodajalec je očitno pripravljen vzeti v zakup tudi odgovornost za potencialno storitev kaznivega dejanja kršitve sindikalnih pravic po 200. členu Kazenskega zakonika.

Dr. Opara Krašovec je vrhunska znanstvenica z najvišjim znanstvenim nazivom v raziskovanju, zelo pogosto citirana raziskovalka z bogatim opusom na razvojno izjemno zanimivem področju izrabe sončne energije. Trije njeni mladi raziskovalci so za doktorsko delo prejeli nacionalna priznanja. Aktivno deluje tudi na področju promocije znanosti in etike v znanosti, slednje tudi kot članica Komisije za enake možnosti, naslednice Komisije za ženske v znanosti pri Ministrstvu za izobraževanje. V vseh teh pogledih je odločitev o odpovedi pogodbe o zaposlitvi popolnoma nerazumljiva, a žal ne nepričakovana in kaže na mnogo globlje probleme, s katerimi se soočata Univerza v Ljubljani in visokošolski prostor. Dr. Opara Krašovec je namreč med glasnejšimi kritiki načina delitve sredstev za raziskovanje, podrejene vloge raziskovalcev znotraj programskih skupin in prilaščanja avtorstev znanstvenih del; opozarjala je na netransparentne prakse in si z namenom spremembe teh praks drznila celo kandidirati za direktorico ARRS. Samo nekaj dni zatem, ko je Upravni odbor ARRS na ogorčenje akademske skupnosti izbral dosedanjega direktorja, je dekan odpustil dr. Uršo Opara Krašovec. Pred meseci jo je tudi že napotil na čakanje, češ da zanjo ni dela, vendar je nato zaradi ogorčenega nasprotovanja sindikata preklical svojo odločitev.

Očitno so se tokrat dekan in njegovi svetovalci odločili, da dokončno obračunajo z dr. Opara Krašovec, in sicer ne glede na morebitno nezakonitost tega ukrepa in ne glede na stroške, ki bodo s tem nastali fakulteti. Z ravnanjem dekana smo seznanili tudi rektorja Univerze v Ljubljani, ki je pritrdil naši ugotovitvi, da ima dr. Opara Krašovec status sindikalne zaupnice in da je ni mogoče odpustiti iz poslovnega razloga, vendar za zdaj ni uspel doseči dekanovega preklica odpovedi zaposlitve. Od rektorja, prof. dr. Igorja Papiča, javno zahtevamo:

1. da kot oseba, odgovorna za zakonito delovanje UL, nemudoma stori vse, da prepreči učinkovanje odpovedi pogodbe o zaposlitvi, podane dr. Urši Opara Krašovec;
2. da v primeru, če dekan FE odpovedi ne bi bil pripravljen preklicati, le-temu nemudoma izredno odpove pogodbo o zaposlitvi zaradi kršitve pogodbene ali druge obveznost iz delovnega razmerja, ki ima vse znake kaznivega dejanja;
3. da od dekana zahteva povrnitev vseh stroškov, ki bodo nastali fakulteti zaradi nezakonito podane odpovedi pogodbe o zaposlitvi sindikalni zaupnici;
4. da se v imenu univerze javno opraviči prizadeti in sindikatu za podano nezakonito odpoved.

Navajeni smo sicer nenavadnih javnih stališč vodstva univerze glede javno razkritih nepravilnosti v poslovanju Univerze v Ljubljani. Dojeli smo tudi, da sedanje vodstvo univerzo čedalje bolj razume kot polzasebno podjetje, ki univerzitetni »avtonomiji« postavlja meje samo takrat, ko si ob kakšni proslavi zaželi salutiranja vojske. Vendar opozarjamo, da gre v danem primeru za povsem očitno nezakonitost z znaki kaznivega dejanja, spričo katere se rektor kot varuh zakonitosti ne more izgovoriti na »neubogljivost« dekana ene od fakultet, ki je povrhu njegova lastna. Od rektorja pričakujemo, da bo uveljavil svoja pooblastila. Če rektor ne bo ukrepal v skladu z navedenimi zahtevami, ga pozivamo, da odstopi, saj bi to kazalo, da ni sposoben voditi UL na način, ki bi zagotavljal zakonito, vključujoče in transparentno delovanje univerze in njenih članic, kar je predpogoj za delovanje v okviru avtonomije, ki jo univerzi daje Ustava. Še več, neukrepanje v takšnih eklatantnih primerih kršitev in nezakonitosti lahko pomeni zgolj zlorabo avtonomije.

Sindikat bo za zaščito svoje sindikalne zaupnice vsekakor z vsemi pravnimi sredstvi dokazoval nezakonitost odpovedi. V pripravi je tudi ovadba zoper dekana FE zaradi kršitve sindikalnih pravic.

Omenjeni primer ponovno kaže tudi na nujnost sprejetja zakonskih rešitve, ki bi preprečile nezakonite odpovedi pogodb o zaposlitvi sindikalnih zaupnikov, zato bomo v KSS PERGAM pripravili zakonsko rešitev in jo predlagali v sprejetje novi vladi, ko bo oblikovana. 

11. 2. 2020, ob mednarodnem prazniku žensk in deklet v znanosti

Jakob Počivavšek, predsednik KSS PERGAM

dr. Marko Marinčič, predsednik Visokošolskega sindikata Slovenije


***


Poziv k odpravi nezakonite odpovedi so podprli tudi drugi sindikati in sindikalne konfederacije.