torek, 16. januar 2018

Stavkovna navodila

Stavkovni odbor Visokošolskega sindikata Slovenije podaja naslednje informacije in napotke za stavko na univerzah 24. 1. 2018:

1. Stavko Visokošolskega sindikata Slovenije vodi stavkovni odbor v sestavi:
– red. prof. dr. Marko Marinčič (vodja)
– izr. prof. dr. Marija Javornik Krečič
– doc. dr. Gorazd Kovačič
– doc. dr. Elizabeta Zirnstein
Na posameznih univerzah lahko člani stavkovnega odbora sodelujejo v koordinacijah sindikatov. Na posameznih članicah se lahko oblikujejo koordinacije fakultetnih sindikatov.


3. Stavka poteka na delovnem mestu stavkajočih in z udeležbo na zborih delavcev na ravni univerze in fakultete, akademskih zborih, sestankih oddelkov oz. kateder ipd. Del stavke se izvede izven zavoda tako, da se zaposleni zberejo na organiziranih shodih.

4. Med 12.00 in 13.00 stavka poteka pred Vlado RS na Gregoričevi ul. v Ljubljani. Udeležba na shodu mora biti omogoča tudi zaposlenim, ki ne prihajajo iz Ljubljane. Pred odhodom na ta shod so zaposleni vabljeni, da se ob 11.15 zberejo pred sedežem UL na Kongresnem trgu, kjer nas bo nagovoril tudi rektor UL.


6. Delavci v knjižnicah, tajništvih, strokovnih in tehničnih službah ter drugih uradih stavkajo tako, da v času stavke ne opravljajo dela in nimajo uradnih ur.

7. Nujna dela naj se kljub stavki izvedejo. Zaželeno je, da vodje organizacijskih enot minimum nujnih del uskladijo z vodstvom sindikata na ravni univerze.

8. Med stavko je treba ravnati odgovorno. Stavka mora potekati mirno in brez ogrožanja zdravja ali varnosti ljudi in premoženja ter brez incidentov.

9. Stavka je pravica vsakega zaposlenega, ki je zagotovljena z Ustavo RS. Delodajalec ne sme preprečevati zaposlenim, da bi sodelovali v stavki. Dovoljenje nadrejenih za odsotnost ob udeležbi na stavkovnih dogodkih ni potrebno. Nihče nima pravice zahtevati poimenskih podatkov o tem, kdo je stavkal. V kolikor bo stavka ovirana z nezakonitimi sredstvi oziroma če bo izveden kakršenkoli pritisk na stavkajoče, bo stavkovni odbor ustrezno reagiral z uporabo vseh razpoložljivih pravnih sredstev in z obvestilom javnosti preko medijev. Vsak, ki opazi morebitne tovrstne pritiske, naj o tem takoj obvesti stavkovni odbor VSS oziroma predsednika sindikata VSS na posamezni univerzi oz. fakulteti. Sindikat VSS bo v primeru pritiskov vsakemu stavkajočemu članu nudil vso pravno zaščito.

10. Delavcev, ki želijo v času stavke delati, naj stavkajoči pri tem ne ovirajo.

11. Stavka naj bo priložnost za utrjevanje ideje o univerzi kot skupnosti vseh zaposlenih in ustanovi, ki uresničuje ustavno pravico posameznika do avtonomnega raziskovanja, poučevanja in umetniškega ustvarjanja.

12. Stavko na posameznih univerzah koordinirajo predsedniki sindikatov VSS na teh univerzah, in sicer:
– za Univerzo v Ljubljani: doc. dr. Gorazd Kovačič (sul@sindikat-vss.si),
– za Univerzo v Mariboru: izr. prof. dr. Marija Javornik Krečič (sum@sindikat-vss.si),
– za Univerzo na Primorskem: doc. dr. Elizabeta Zirnstein (sup@sindikat-vss.si),
in vodja stavkovnega odbora, red. prof. dr. Marko Marinčič (vss@sindikat-vss.si)


V Ljubljani, Mariboru in Kopru, 16. 1. 2018