petek, 29. april 2022

Pripombe k predlogu Pravilnika ARRS o stabilnem financiranju


Visokošolski sindikat Slovenije ugotavlja, da je predlog Pravilnika o stabilnem financiranju znanstvenoraziskovalne dejavnosti (Pravilnik) na več mestih nedodelan in neprimeren. Dve mesti izrazito izstopata po svoji pomembnosti.

Prvič, formula za izračun povečanja obsega financiranja je neprimerna, kriteriji pa diskriminatorni za določena raziskovalna področja in bazične znanosti. Ta formula bo v perspektivi zakonsko zagotovljene rasti obsega proračunskega financiranja znanstvenoraziskovalne dejavnosti velikega pomena za distribucijo novih sredstev. V sedanji obliki bi učinkovala tako, da bi spodbujala širjenje aplikativnih področij na račun neaplikativnih.

In drugič, v svojih predpostavkah in določbah, kako raziskovalne organizacije regulirajo upravljanje programskih skupin, Pravilnik ne sledi intenci zakona (ZZrID), temveč meri na ohranjanje statusa quo.

Podrobnejše pripombe so:

1.) Pravilnik določa v 23. členu način povečevanja sredstev stabilnega financiranja posameznim raziskovalnim organizacijam (RO) s formulo:

Formula je v temelju neprimerna zaradi uporabljenih kriterijev za merjenje znanstvene odličnosti, mednarodne vpetosti ter družbenega in gospodarskega vpliva. Vsi trije kriteriji temeljijo predvsem oziroma le na količini pridobljenih sredstev, razlika med njimi je le v virih financiranja. Upoštevana so tudi tista pogodbena sredstva, ki niso bila pridobljena za znanstvenoraziskovalno ali razvojno delo. Kriteriji so slepi za vsebino pogodb, ki jih je RO sklenila s financerjem, in za kakovost opravljenega dela.

Nikakor ne pristajamo na to, da se znanstveno odličnost vrednoti s številom pridobljenih ARRS projektov. Prav tako zavračamo to, da se mednarodna vpetost presoja le na podlagi pridobljenih sredstev iz tujih virov (sredstva iz projektov EU in drugih mednarodnih projektov). Ogorčeni smo tudi nad predlogom predlaganega načina merjenja družbenega in gospodarskega vpliva, ki temelji zgolj na izračunu pogodbenih sredstev, pridobljenih na trgu od zasebnih ali javnih subjektov. S takšnimi kriteriji bi bile sistemsko diskriminirane programske skupine in RO, ki delujejo na področjih bazičnih (pod)disciplin, humanistike in tistih vej družboslovja, ki nimajo razvitega trga naročnikov aplikativnega znanja. S takšnimi kriteriji bi ARRS v vse večji meri preusmerjala proračunska sredstva za znanstvenoraziskovalno dejavnost k tehniki, kliničnim vedam oz. k aplikativnim smerem nasploh. Spodbujali bi tudi temu ustrezno transformiranje samih RO, zlasti univerz, ki morajo razvijati celotni spekter ved in pristopov. Razdeljevanje sredstev po tej formuli bi vodilo v diskriminacijo celotnih polj in v postopno preoblikovanje univerz v politehnike. Tisti, ki so pripravili tak Pravilnik, očitno ne razumejo kompleksne družbene vloge znanosti in ekonomskih trendov postindustrijskih družb. Takšna gospodarska in družbena kratkovidnost je značilna za periferni (podizvajalski) neoliberalni horizont.

2.) Poleg tega izražamo nestrinjanje s tem, da formula ne določa vrednost uteži (a, b, c in d) k posameznemu kriteriju, čeprav te ključno vplivajo na končni izračun. Niti tega ne določa, ali naj bodo različno določene za različne skupine (pod)disciplin glede na to, ali so usmerjene aplikativno ali ne. 23. člen Pravilnika predvideva, da bo uteži določila metodologija kot izvedbeni akt, ki ga sprejme Znanstveni svet agencije. To lahko pomeni pogosto spreminjanje vrednosti uteži in s tem presenečenja za RO oz. slabšo transparentnost, kateri kriteriji bodo veljali, ko bo ARRS odločala o razdelitvi dodatnih proračunskih sredstev.

3.) Pravilnik simptomatično predpostavlja, da vodje raziskovalnih in infrastrukturnih programov pač so. Raziskovalnim organizacijam narekuje oblikovanje pravil za možnost zamenjave vodij infrastrukturnega (6. člen) in raziskovalnega programa (10. člen), a ob tem povsem spregleda ključno zahtevo 29. člena ZZrID, da morajo RO določiti postopkov za imenovanje vodje infrastrukturnega oziroma raziskovalnega programa ter oblikovanje določil o načinu spreminjanja sestave programskih skupin. Da se zagotovi nadzor nad tem, ali so RO to določile, in transparentnost, kako so to določile, predlagamo, da Pravilnik med elemente poročil RO agenciji vključi tudi informacije o omenjenih pravilih RO.

Pravilnik v 9. členu določa odgovornosti in pristojnosti vodje programske skupine. Sočasno Pravilnik popolnoma spregleda pravice članov programskih skupin. Tako ne zahteva niti soglasja člana ob vključitvi v program, kaj šele njegove pravice do opredelitve do določitve ali spremembe deleža FTE, s katerim je vključen v delo programske skupine. Pravilnik torej predpostavlja, da imajo vodje programskih skupin popolno oblast nad člani programskih skupin. Zato zahtevamo, da se opredelijo pravice sodelujočih v programskih skupinah in se s tem zameji oblast vodij programskih skupin.

4.) Pravilnik v 6. členu določa, da ima vodja infrastrukturne dejavnosti lahko letni obseg dela v višini 0 FTE, član pa mora imeti najmanj 0,02 FTE. Sprašujemo se, kako je možno voditi kakršnokoli aktivnost, kaj šele infrastrukturni program, brez ene ure dela.

5.) 4. in 5. odstavek 8. člena vnašata nejasnost glede najmanjše obremenitve člana programske skupine. 4. odstavek določa, da je letna obremenitev člana programske skupine najmanj 0,02 FTE,  5. odstavek pa, da raziskovalci, ki so v celoti financirani izven stabilnega financiranja, v programski skupini sodelujejo le z 0 FTE. Kaj to pomeni?

Visokošolski Sindikat Slovenije poziva Upravni odbor ARRS, da se pisno opredeli do navedenih pripomb in da na spletnih straneh agencije objavi vse prejete pripombe in svoje opredelitve do njih.

V Ljubljani, Mariboru in Kopru, 29. 4. 2022

za Predsedstvo Visokošolskega Sindikata Slovenije

dr. Gorazd Kovačič, predsednik