torek, 14. februar 2017

Pravilnik UL o delovni in pedagoški obveznosti

UL je konec januarja 2017 po predhodnih posvetovanjih s sindikati objavila predlog novih Meril UL za vrednotenje dela visokošolskih učiteljev in sodelavcev in ga poslala članicam v javno razpravo. VSS SUL se je vključil vanjo in univerzi poslal vrsto pripomb in predlogov.

Naši temeljni pripombi sta, da je prevajanje posrednega pedagoškega dela, sodelovanja pri upravljanju in zlasti raziskovanja v ure neizvedljivo in da bi bil temeljni učinek takih Meril krepitev nadzorovalne in pastoralne oblasti predstojnikov.

Predlagali smo, naj Merila določijo 45-minutno trajanje obračunske ure, sicer bo lahko prišlo do težav z zunanjimi nadzornimi institucijami ali do notranjega izumljanja faktorizacije. Zavrnili smo tudi faktoriziranje vrednotenja izvedbe predavanj s faktorjem pod 1 v skupinah z manj kot 10 študenti, saj je to nezakonito. Zavrnili smo možnost, da merila akademij, ki jim UL namenja premalo denarja, določijo drugačen, to je višji normativ, ki bi ga tako prilagodile svojemu finančnemu stanju. 63. člen Zakona o visokem šolstvu je nedvoumen in sodna praksa mu pritrjuje.

Rektorja smo opozorili, da mora v letni seštevek ur vključiti tudi dnevni odmor za malico. Zavrnili smo določbo, da se pri nadobvezi plača samo neposredno pedagoško delo, ostalih vrst dela pa ne. Zavrnili smo omejitev števila vaj učiteljev na največ štiri ure, saj ponekod v študijskih programih izrazito prevladujejo vaje. Opozorili smo, da je treba normativ določiti za vse poklice in tega vprašanja ne delegirati individualnim pogodbam o zaposlitvi, kjer to doslej ni bilo urejeno, saj lahko pride do velikih razlik med obremenitvijo posameznikov na istem delovnem mestu. Opozorili smo, da mora po Statutu UL soglasje k Merilom članice dati senat članice in ne Senat UL. Opozorili smo, da je mešanje vrednotenja dela, ki ima pravno podlago v ZViS, in plačnih napredovanj, ki ima podlago v ZSPJS, nesistemsko.

Maja 2017 nas je UL pozvala še k opredelitvi do osnutka sprememb še vedno veljavnih Meril za zmanjšanje neposredne pedagoške obveznosti. V svojem mnenju smo jo opozorili na to, da umetniškega dela s študenti, kolikor gre za s študijskim programom predpisano poučevanje, ne sme premakniti iz n. p. o. v posredno pedagoško obveznost, saj bi se s tem ure n. p. o., ki so edino sidro za izračun deleža pedagoške zaposlitve, zaposlenim na akademijah močno zmanjšale. Poleg tega smo opozorili, da veljavna Merila za zmanjšanje n. p. o. vključujejo mentoriranje v n. p. o., osnutek novih meril za vrednotenje oz. Pravilnika o oblikah in obsegu dela, kot se bo ta dokument imenoval po novem, pa ga tja ne uvršča.

V verziji predlogov treh aktov za junijsko sejo Senata UL, ki jo je UL zatem ponovno poslala v mnenje sindikatom, je določeno 45-minutno trajanje pouka (razen pri individualnem umetniškem pouku in pri konzultacijah). Mentoriranje zaključnih del in umetniško delo s študenti sta priznana kot del n. p. o. Obseg p. p. o. je le delno odvisen od števila študentov. Določen je normativ strokovnih sodelavcev. Črtana je povezava med temi merili in Pravilnikom o napredovanju v plačne razrede. VSS SUL je v svojem zadnjem mnenju ponovno zavrnil nekatere že prej izpostavljene elemente (opcija faktorizacije vrednotenja izvajanja predmetov z manj kot 10 študenti in individualnega pouka umetnosti, omejitev učiteljevega obsega vaj na 4 ure tedensko). Poleg tega je opozoril, da mora pristojni minister dati soglasje k vsem aktom o delovni obveznosti pedagogov. Predlagali smo jasnejšo dikcijo, kdaj mora dekan predložiti predlog pravilnika članice v mnenje sindikatov, da ne bi prišlo do zapletov tam, kjer sindikat ni organiziran kot pravna oseba. Opredelili smo se tudi do predloga sprememb Pravilnika o napredovanjih v plačne razrede, ki ureja postopke za rektorja in glavnega tajnika.