petek, 10. februar 2017

Pisni poziv Upravnemu odboru pred sprejemanjem Finančnega načrta Univerze v Mariboru za leto 2017

Maribor, 10. 2. 2017

Spoštovani predsednik, člani in članici Upravnega odbora UM,

pred sprejemanjem Finančnega načrta Univerze v Mariboru za leto 2017 na 24. redni seji UO UM, ki bo 14. 2. 2017 vas Visokošolski sindikat Slovenije, Sindikat UM (VSS SUM) v skladu s svojim poslanstvom, poznavanjem problematike in v luči zadnjih pravnih epilogov pisno poziva k zakonitosti, ki se kaže v spoštovanju razsodb Vrhovnega sodišča, končnih odločitev in naloženih ukrepov pristojne inšpekcije Ministrstva za javno upravo ter nenazadnje izhaja iz nalog, pristojnosti in odgovornosti, kot jih ima Upravni Odbor UM kot upravljalski organ.

Dne 3. 2. 2017 smo vam posredovali v vednost zahtevo vodstvu UM za posredovanje informacij o finančnem stanju Univerze v Mariboru (in posameznih njenih članic). S finančnim stanjem Univerze v Mariboru ste člani in članice UO glede na svoje naloge in odgovornosti natančno seznanjeni, zaposleni (in javnost) pa v pomanjkanju celovitih informacij težko razumejo, da Univerza po (delno) javno dostopnih podatkih na eni strani izkazuje presežek (12 milijonov evrov), po drugi strani pa v Finančnem načrtu za leto 2017 (še vedno) ne predvideva poplačila zaposlenim, ki so bili, kot je potrdilo sodišče in inšpekcija, zaradi nezakonitosti oškodovani v oceni okoli 5 milijonov evrov.

Rektor je v svojih javnih nastopih napovedoval pridobitev kredita in zagotavljal, tako javno kot na eni od prejšnji sej Upravnega odbora, da za to že ima soglasje pristojnega ministrstva. Po informacijah Visokošolskega sindikata ta informacija ne drži, saj ima zaradi izkazanega presežnega finančnega stanja Univerze v Mariboru zadržke Ministrstvo za finance. Pustimo ob strani korektnost pri obveščanju javnosti, zaposlenih  in Upravnega odbora, dejstvo je, da se o upravičenosti najema kredita sprašuje tudi sindikat – iz navodil članicam za pripravo finančnih načrtov namreč lahko sklepamo, da namerava vodstvo Univerze za  poplačilo tega kredita bremeniti posamezne članice, in sicer tiste, ki so zaradi nezakonitega ravnanja (prejšnjih) vodstev že tako finančno oslabljene.

Poleg tega je iz sprejemanja finančnih načrtov po članicah razvidno, da so imele fakultete navodilo, da v svoje finančne načrte (zavestno) prikažejo manjši dejanski dolg do zaposlenih, kot dejansko obstaja, in sicer, da iz zneska izvzamejo tako zakonite zamudne obresti kot tudi izločitev usklajevanja z nazivi v obdobju trajanja interventnih ukrepov. Ob tem opozarjamo, da Univerza v Mariboru  kljub dokončnim sodnim in inšpekcijskim odločbam zaposlenim po 3. a. členu ZSPJS ni izdala niti Aneksov k pogodbam niti z njimi ni sklenila kakršnih koli sporazumov, na podlagi katerih bi lahko predvidevala, da so zaposleni te sporazume pripravljeni podpisati in/ali odplačevanje dolga razpotegniti v nedoločno prihodnost. Poudarjamo, da za takšna navodila vodstva UM ne obstajajo ne finančni razlogi, ne pravni predpisi ne pisni dogovori z zaposlenimi.

Ob tem Upravni odbor Univerze v Mariboru ponovno opozarjamo, da izvajanje napredovanja v času trajanja interventnih ukrepov ni alternativna izbira vodstva Univerze v Mariboru (ali njihova avtonomija!), ampak zakonska dolžnost, ki sta jo drugi dve javni Univerzi v skladu s  stališčem Ministrstva za javno upravo, usklajeno z Ministrstvom za izobraževanjem, da za pedagoška delovna mesta interventna zakonodaja ne velja, saj je naziv pogoj za zasedbo delovnega mesta, dosledno izpolnjevali že v času trajanja interventnih ukrepov. Upamo, da smo tudi v Mariboru (z razsodbami sodišč) končno prišli do točke, ko sklicevanje na avtonomijo in brezpogojno zaupanje vodstvu univerzitetnim organom ne more in ne sme biti vodilo pri odločanju.

Ob koncu izpostavljamo, da je tudi po razsodbi Vrhovnega sodišča Univerza v Mariboru edini in enoten pravni subjekt, ki je dolžan zaposlenim delavcem zagotavljati enake pravice ne glede na to, na kateri članici opravljajo svoje delo. Za predloge Finančnih načrtov UM za leto 2017, ki izkazujejo manjši dolg do zaposlenih, ki ga je potrebno poplačati in je posledica neizpolnjevanja pravic in obveznosti izhajajočih iz zakonov in kolektivne pogodbe,  ni nikakršnih razlogov v finančnem stanju pravnega subjekta – Univerze v Mariboru, ki je zaposlenim EDINI delodajalec.

Pozivamo torej članice in člane Upravnega odbora, da v  primeru neustreznih finančnih načrtov, kot so predloženi, saj ne vsebujejo realnega stroška poplačila dolga, teh ne sprejmejo,  oziroma da v skladu s svojo odgovornostjo in pristojnostjo poskrbijo za zakonitost.

V nasprotnem primeru  bomo ponovno prisiljeni sprožiti ustrezne pravne postopke, prisiljeni preveriti odgovornost članov organa, če bo ob poznavanju vseh dejstev sprejet načrt, ki ne bo predvideval poplačila, o tem obvestiti Ministrstvo za izobraževanje in zahtevati, da k letnim programom dela za Univerzo v Mariboru ne poda soglasja ter nenazadnje javno postaviti vprašanje po odgovornosti, da se nezakonitost na Univerzi v Mariboru še kar nadaljuje.

Obveščamo Vas, da se predstavniki VSS SUM tokratne seje zaradi izkušenj z neprimernim načinom komunikacije na seji UO UM (in Senata UM) ne bomo udeležili in zato podajamo pisni poziv.  Glede na to vas vljudno prosimo za pisno obrazložitev odločitve, ki jo boste sprejeli na seji UO (14. 2. 2017) pri točki Finančni načrt, in jo bomo lahko v vednost posredovali zaposlenim na UM.

Visokošolski sindikat Slovenije, Sindikat Univerze v Mariboru,

zanj dr. Simona Sternad Zabukovšek, l. r.
podpredsednica  VSS SUM


V vednost:
-          Članom in članicam Upravnega odbora UM – priporočeno po pošti in po elektronski pošti
-          Vodstvu Univerze v Mariboru – po elektronski pošti
-          Senatu UM
-          Dekanom in dekanicam fakultet UM – po elektronski pošti
-          Ministrstvu za izobraževanje  – po elektronski pošti
-          Zaposlenim na UM – po elektronski pošti