Sindikat Filozofske fakultete UL


O VSS – SINDIKATU FF
Visokošolski sindikat Slovenije – Sindikat Filozofske fakultete združuje in zastopa interese vseh zaposlenih in honorarnih sodelavk na Filozofski fakulteti univerze v Ljubljani – učiteljic, sodelavk, raziskovalk, strokovnih in tehničnih delavk.
Predsednica sindikata: Lilijana Burcar (lilijana.burcar@ff.uni-lj.si)
Podpredsednik sindikata: Marko Marinčič (marko.marincic@ff.uni-lj.si)
Sekretarka sindikata: Olivera Novaković (olivera.novakovic@ff.uni-lj.si)
Izvršni odbor: Urša Geršak, Franci Iskra, Jernej Kosi, Mojca Kovač Šebart, Barbara Samaluk, Marjetka Ščelkov, Agata Šega, Jasna Vanček, Danica Vuzem in Mojca Žaberl
Nadzorni svet: Vanda Vremšak Richter, Eva Dolar Bahovec in Jasna Mažgon

Nekaj aktualnih problemov in odprtih vprašanj, s katerimi se nosilke funkcij v VSS FF ukvarjamo na fakultetni, univerzitetni in tudi na državni ravni:
- nedokončana ali zgolj delna presistemizacija visokošolskih učiteljic na asistentskih delovnih mestih,
- zagotovitev stabilnejših virov financiranja za redno zaposlene sodelavke na raziskovalnih delovnih mestih,
- neustrezen institucionalni in materialni status lektoric,
- kronična finančna podhranjenost in kritične prostorske razmere, ki kažejo na podcenjujoč odnos univerze in države do humanistike in družboslovja – in to navkljub pedagoškemu in intelektualnemu pomenu Filozofske fakultete za slovensko državo in družbo in obenem ne glede na številne vrhunske raziskovalne dosežke zaposlenih na Filozofski fakulteti.

Nekaj sindikalnih pobud, delnih uspehov in uspehov VSS FF iz preteklosti:
- 2012-2014: Prizadevanja za korektno izplačevanje povečanega obsega dela nepedagoškim delavkam.
- 2012-2015: Prizadevanja proti varčevalnim Merilom za vrednotenje dela in faktorizaciji vrednotenja pedagoškega dela s faktorjem pod 1.
- 2014-2015: Pripombe in predlogi k novim Pravilom FF. Najpomembnejši dosežek VSS FF je bil precedenčno uvedeni institut preliminarnega glasovanja o kandidatih za dekana s splošno in neposredno volilno pravico, nakar je imel senat nalogo kandidata z največjo volilno podporo predlagati v imenovanje rektorju. Takrat je po ZViS med kandidati še vedno izbral senat članice. Na podlagi te precedenčne spremembe Pravil FF je VSS prepričal rektorja UL in ostale deležnike, da so pristali na vključitev splošne (tudi za strokovne delavke in študentke) in neposredne volilne pravice v ZViS.
- 2016: Med usklajevanji o Normativih UL za opravljanje strokovnih del na članicah je VSS – Sindikat UL dosegel tako opredelitev normativov v tajništvih oddelkov in knjižnicah, da na UL FF ni nastal višek kadra.
- 2016-2018: Presistemizacija asistentk-učiteljic na učiteljska delovna mesta. Prva skupina z najdaljšim stažem je dobila učiteljsko pogodbo že s februarjem 2016. Po mnenju sindikata presistemizacija še zmeraj ni povsem zaključena.
- 2017: Uspešna prizadevanja za neposredno zaposlitev čistilk na FF.
- 2018: Novi Pravilnik FF o delovni in pedagoški obveznosti, ki je odpravil večletno varčevalno faktorizacijo vrednotenja predmetov z majhnim številom vpisanih študentk, uvedel faktorizacijo predavanj pri predmetih z nad 100 študentkami s faktorjem nad 1 in uredil vrednotenje pedagoške prakse. Delovno skupino FF za uskladitev pravilnika je vodil predstavnik VSS. Odprava faktorizacije na finančno šibki FF je zatem služila tudi kot prepričljiv argument za njeno odpravo na nekaterih drugih članicah UL.
- 2019-2020: Fakultetna implementacija navodil UL, po katerih so bile v skladu z delovnopravno zakonodajo vsem raziskovalkam z verižnimi pogodbami izstavljene pogodbe za nedoločen čas.


UGODNOSTI ZA NAŠE ČLANICE IN ČLANE
1. Članica VSS FF UL je enkrat na mesec upravičena do brezplačne vstopnice za:
- Dramo SNG
Za več informacij o ugodnostih in možnostih koriščenja se obrnite na Olivero Novaković (soba 512): olivera.novakovic@ff.uni-lj.si .
2. Visokošolski sindikat je član Konfederacije sindikatov Slovenije PERGAM. Izbor ugodnosti, ki jih lahko koristijo članice ob predložitvi članske izkaznice PERGAM in VSS:
- Mestna optika Ljubljana (brezplačni pregled, vrednostni bon, obročno odplačilo),
- bančne storitve (brezplačno vodenje računov, ugodnejše kreditiranje itn.),
- šport in rekreacija (smučanje, bazeni, fitnes),
- bazeni in wellness (Terme Laško, Topolšica, Rimske Terme),
Za več informacij o ugodnostih in možnostih koriščenja Pergamovih ugodnosti se obrnite na predsednico VSS FF: lilijana.burcar@ff.uni-lj.si .

SOLIDARNOSTNA POMOČ IN VSS ČEBELICA

Solidarnostna pomoč:
Na osnovi Pravilnika o solidarnostni pomoči ima članica VSS FF pravico do solidarnostne pomoči v obliki denarnega izplačila po šestih mesecih članstva.
Solidarnostna pomoč se lahko dodeli članici v naslednjih primerih (7. člen pravilnika):
- smrt ožjega družinskega člana (ožji družinski člani so zakonec, zunajzakonski partner, otroci, zunajzakonski otroci in posvojenci, ki jih je delavec po zakonu dolžan preživljati in jih je tudi dejansko preživljal);
- težje zdravstvene težave (bolezen člana ali njegovega ožjega družinskega člana), zaradi katerih član zaide v težjo finančno situacijo;
- invalidnost nad 75 %;
- elementarna nesreča ali požar;
- izguba zaposlitve iz poslovnih razlogov ali iz razloga nesposobnosti;
- drugi dogodki, zaradi katerih je članovo gospodinjstvo zašlo v šibek finančni in socialni položaj;
- druge izjemne okoliščine.
Za dodatne informacije pišite na elektronski naslov lilijana.burcar@ff.uni-lj.si .

VSS Čebelica – Blagajna vzajemne pomoči:
VSS Čebelica omogoča članicam VSS FF UL, ki so včlanjene v sindikat vsaj šest mesecev, da enkrat na leto (oz. po odplačilu pretekle obveznosti) zaprosijo za do 1.000 evrov pomoči, ki jo nato vrnejo v (največ) 12 mesecih.
Prejemnica odplačuje obroke mesečno ob izplačilu plače (»Odstopna izjava in upravno-izplačilna prepoved«). Prejemnici ni treba plačati članarine za Čebelico, niti morebitnih dodatnih stroškov za odobritev pomoči.
Primer: Članica zaprosi za 480 evrov pomoči.
a) Odplačilna doba eno leto: vsak mesec vrne (se mu odtegne od plače) 40,00 evrov.
b) Odplačilna doba 10 mesecev: vsak mesec vrne (se mu odtegne od plače) 48,00 evrov.
c) Odplačilna doba 8 mesecev: vsak mesec vrne (se mu odtegne od plače) 60,00 evrov.
d) Odplačilna doba 6 mesecev: vsak mesec vrne (se mu odtegne od plače) 80,00 evrov.

Za dodatne informacije pišite na elektronski naslov lilijana.burcar@ff.uni-lj.si.