sreda, 9. februar 2022

Zahteve za dopolnitev KPVIZ in KPJS

 

Visokošolski sindikat Slovenije

Trg Osvobodilne fronte 14

1000 Ljubljana

1. 2. 2022

 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Gregorčičeva 20, 25

1000 Ljubljana

 

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Masarykova 16

1000 Ljubljana

 

Ministrstvo za finance

Župančičeva ulica 3, p.p. 644a

1000 Ljubljana

 

Ministrstvo za javno upravo

Tržaška 21

1000 Ljubljana

 

 

Zahteve Visokošolskega sindikata Slovenije za dopolnitev Kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja in KPJS

 

Visokošolski sindikat Slovenije ugotavlja, da so se v preteklih letih zgodila naslednja dejstva, ki so bistveno poslabšala raven pravic visokošolskih delavcev v primerjavi z drugimi primerljivimi skupinami javnih uslužbencev:

– Stavkovni sporazum med vlado in sindikatom Fides, sklenjen marca 2017, je spremenil strukturo zdravniških delovnih mest in vzpostavil vzporedna, višje vrednotena delovna mesta »višjih« zdravnikov,  s tem pa omogočil razporejanje zdravnikov na višje vrednotena delovna mesta, na katera je po naši oceni, glede na delež zdravnikov v 57 PR, sistemiziranih večina zdravnikov. S tem so se podrla plačna razmerja med visokošolskimi učitelji in zdravniki specialisti, ki so veljala že pred (npr. na podlagi aneksih h KPVIZ z dne 27. 3. 2001 in z dne 20. 6. 2002) in tudi po uveljavitvi enotnega plačnega sistema v javnem sektorju.

– Plače zdravnikov specialistov so toliko višje od plač univerzitetnih profesorjev, da medicinski fakulteti, zlasti tista na Univerzi v Mariboru, zelo težko pridobita habilitirane visokošolske učitelje medicine za opravljanje pedagoškega dela v okviru delovnega razmerja na univerzi in ti tako velik del pedagoškega dela opravijo honorarno. Zdravniki so torej že doslej imeli bistveno višje plače od svojih nekdanjih profesorjev, s čimer je porušen plačni izraz hierarhije znanja.

– DZ večina je s PKP10 za 6 PR dvignila plačni strop samo za zdravnike in zobozdravnike s pojasnilom, da bo to omogočilo pogajanja o dvigu izhodiščnih plačnih razredov vseh zdravniških in zobozdravniških delovnih mest. Dvig plačnega stropa za zdravnike in zobozdravnike na 63. PR je tudi del pogajalskih izhodišč, ki jih je vlada sprejela 20. 1. 2022. Ta pogajalska izhodišča vlade predvidevajo dogovor, ki bo za več kot 111 mio. EUR dvignil plačno maso za zdravnike in zobozdravnike v javnem sektorju. Vladna stran v sprejetih pogajalskih izhodiščih kaže pripravljenost, da dvigne vse zdravniške plače za 6 PR in da zdravnikom z najvišjimi plačami (takih je več kot tretjina vseh zdravnikov) z dvigom plačnega stropa za 6 PR omogoči uvrstitev do 63. plačnega razreda, kar visokošolskim učiteljem ni omogočeno; z obojim bi vlada dokončno porušila razmerja do plač visokošolskih učiteljev in posredno tudi do visokošolskih sodelavcev.

– Vlada je januarja  2020 s sindikatom SVIZ sklenila Dogovor o načinu realizacije V. točke Stavkovnega sporazuma, na podlagi katerega je bil avgusta 2020 spremenjen  Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive, s katerim je MIZŠ učiteljem v primerjavi z visokošolskimi učitelji omogočilo neprimerljivo lažje in hitrejše napredovanje do najvišjega naziva, katerega plača z napredovanji dosega plačo docenta. Poleg tega se je MIZŠ januarja 2020 v  zavezala vzpostaviti še dodatni, četrti naziv strokovnih delavcev (višji svetnik), ki bo verjetno lahko dosegel plačo izrednega profesorja.. Ob tem, da je razlika med začetnima plačama učitelja in asistenta zelo majhna, fakultete, ki izvajajo pedagoške študijske programe zelo težko zadržijo najboljše diplomante, saj imajo učitelji zelo kmalu višjo plačo od svojih nekdanjih visokošolskih pedagogov. To prav tako predstavlja porušen plačni izraz hierarhije znanja.

– Zaradi neprimernega nabora delovnih mest v KPVIZ so tako po neposredni primerjavi kot tudi glede na višjo zahtevnost dela in obseg potrebnih znanj prenizke in nekonkurenčne tudi plače nekaterih strokovnih poklicev v visokem šolstvu, npr. informatikov in bibliotekarjev, pa tudi drugih strokovnih poklicev, kot so računovodje, delavci v projektnih pisarnah, v referatih ali v akademskih založbah.

– Visokošolski sindikat Slovenije je večkrat (prvič že 11. 5. 2016) pozval MIZŠ k pogajanjem o nujnih dopolnitvah KPVIZ (npr. o normativih neposredne pedagoške obveznosti in stalni pripravljenosti), a jih je ministrstvo ignoriralo, in to celo v primeru pisnega dogovora o roku za začetek pogajanj o določeni zadevi (npr. o dokončanju uskladitve plačnih razredov visokošolskih sodelavcev brez doktorata z dvigom orientacijskega delovnega mesta). MIZŠ je pri tem kršilo roke za začetek pogajanj, določene v kolektivni pogodbi in posebnih pisnih dogovorih. Prav tako so posamezni visokošolski zavodi večkrat neuspešno pozvali MIZŠ k določenim nujnim dopolnitvam KPVIZ, npr. k uvozu višje vrednotenih delovnih mest informatikov iz drugih kolektivnih pogodb v javnem sektorju ali k ureditvi instituta stalne pripravljenosti. Poskusi ureditve določenih pravic, ki so nujne za karierni razvoj visokošolskih pedagogov in za mednarodno primerljive pogoje dela (kritje stroškov sobotnega leta, kritje materialnih stroškov osnovnega raziskovalnega, strokovnega oz. umetniškega dela), v noveli ZViS niso privedli do uspešnega zaključka zakonodajnega procesa.

Na podlagi teh dejstev Visokošolski sindikat Slovenije ugotavlja, da se plačni položaj zaposlenih v visokem šolstvu sistematično poslabšuje in da je pripeljal do nemogočega stanja, v katerem plače v visokem šolstvu, ki na najvišji ravni zahtevnosti usposablja strokovne kadre za trg dela, zaostajajo za plačami diplomantov, zaposlenih v pomembnih delih javnega sektorja in gospodarstva. Visokošolski sindikat Slovenije tudi ugotavlja, da MIZŠ in vlada že dlje časa ignorirata legitimne predloge in zahteve sindikata in drugih deležnikov v visokem šolstvu po nujnih dopolnitvah KPVIZ za odpravo plačnih anomalij in ureditev ključnih pravic in pogojev dela, da bi ti postali primerljivi s standardi v tujini in bi ustrezali uveljavljenim načinom dela v visokem šolstvu in pogojem zaposlenih za napredovanja.

Zato Visokošolski sindikat Slovenije na podlagi sklepov Predsedstva VSS z dne 25. 1. 2022 in Skupščine VSS z dne 29. 1. 2022 naslavlja na MIZŠ naslednje zahteve za dopolnitev KPVIRS in drugih predpisov, tako da se z njimi ustrezno ovrednoti delo vseh poklicnih skupin v visokem šolstvu, da se omogoči pogoje za kakovostno delo, da se zagotovi ustrezno proračunsko financiranje visokošolske javne službe in da se prekine dolgoletno vladno zanemarjanje visokega šolstva. Visokošolski sindikat Slovenije zahteva, da se v roku 30 dni pričnejo pogajanja o naslednjih zahtevah:

– Dvig izhodiščnih plačnih razredov visokošolskih učiteljev in visokošolskih sodelavcev (plačna podskupina D1) za 6 PR, za kolikor se po PKP10 in po vladnih pogajalskih izhodiščih za pogajanja o Kolektivni pogodbi za zdravnike in zobozdravnike dvigne plačni strop za zdravnike in najmanj kolikor bodo sodeč po vladnih pogajalskih izhodiščih očitno pridobila vsa zdravniška delovna mesta.

– Poleg dviga iz prve zahteve tudi dokončanje uskladitve plačnih razredov visokošolskih sodelavcev brez doktorata (dvig za 2 PR) z dvigom orientacijskega delovnega mesta in naziva Asistent za doktoratom, k čemur se je MIZŠ zavezalo julija 2017[1].

– Dvig izhodiščnih plačnih razredov delovnih mest raziskovalnih delavcev in raziskovalnih sodelavcev (plačna skupina H) na višino primerljivih delovnih mest visokošolskih učiteljev in visokošolskih sodelavcev. Ta zahteva narekuje ureditev v KPRRD.

– Dvig plačnega stropa na 64. PR (po zgledu dviga za zdravnike in zobozdravnike) za visokošolske učitelje in za raziskovalne delavce ter za vse ostale javne uslužbence.

– Preureditev nazivov pedagoških delovnih mest, zlasti Lektorja in Predavatelja, tako da se upošteva, da predbolonjske magistrske stopnje izobrazbe, ki se jo zahteva za zasedbo delovnega mesta v srednjem nazivu, ni več mogoče pridobiti, in da se delavcem z doktoratom in dolgotrajnejšimi delovnimi izkušnjami omogoči dodatno perspektivo napredovanja.

– Uvedba novih, zahtevnejših in ustrezno uvrščenih delovnih mest strokovnih in tehniških delavcev na univerzi (skupina J) v KPVIZ ter njihovo višje vrednotenje, upoštevajoč zahtevnost dela na univerzi in tudi spremenjeno vrednotenje delovnih mest visokošolskih učiteljev in visokošolskih sodelavcev.

– Natančnejša določitev normativov neposredne pedagoške obveznosti v KPVIZ, izhajajoč iz veljavnega 63. člena ZViS in dogovora z dne 27. 7. 2017[2], po katerem resorni minister ne bo dajal soglasja k zvišanju normativa n.p.o. za visokošolske učitelje nad 6 ur tedensko do ureditve tega področja v kolektivni pogodbi.

Določitev enake vrednosti neposrednega pedagoškega dela, ne glede na to, ali se ga opravlja v okviru zaposlitve ali po civilnopravnih pogodbah, kjer je to dopustno in se zakonito izvaja. Pri vrednosti slednjih je treba izvajalcem priznati tudi opravljanje posrednega pedagoškega dela, osnovnega raziskovalnega, strokovnega oz. umetniškega dela in sodelovanja pri upravljanju v obsegu, ki je sorazmeren obsegu neposrednega pedagoškega dela. S tem se destimulira najemanje prekarnih pedagoških delavcev.

Določitev individualne pravice visokošolskih učiteljev in raziskovalnih delavcev do koriščenja delodajalčevega kritja stroškov sobotnega leta, to je stroškov nastanitve in raziskovalnega dela v tujini, potnih stroškov in stroškov dela nadomestnih izvajalcev neposrednih pedagoških obveznosti. Večmesečno bivanje in delovanje v tujini je po Minimalnih standardih agencije Nakvis in po habilitacijskih merilih vseh visokošolskih zavodov obvezni pogoj za napredovanje visokošolskih učiteljev v višje nazive, zato je delodajalčeva zagotovitev materialnih pogojev za to nujna. Ureditev sobotnega leta je bila prav tako dogovorjena leta 2017[3].

Določitev individualne pravice visokošolskih učiteljev in visokošolskih sodelavcev do koriščenja delodajalčevega kritja materialnih stroškov osnovnega raziskovalnega, strokovnega oz. umetniškega dela, ki je del rednih delovnih obveznosti visokošolskih učiteljev in visokošolskih sodelavcev, iz sredstev stabilnega financiranja po ZZrID, ob upoštevanju razlik v materialnih stroških raziskovanja med skupinami disciplin.

– Ureditev dela na daljavo kot enega od rednih načinov opravljanja dela in določitev minimalne višine nadomestila za uporabo lastnih sredstev med delom na daljavo.

– Ureditev stalne pripravljenosti na delo v KPVIZ.

Ureditev dodatnih dni dopusta za delo z radioaktivnimi ali drugimi nevarnimi snovmi ali kužnimi materiali.

Revalorizacija lestvice vrednosti sindikalnega dela, ki ga plačuje delodajalec, in njena razširitev na magistrsko in doktorsko stopnjo izobrazbe.

– Hitrejša rast proračunskega financiranja študijske dejavnosti, tako da to pokrije povečanje mase stroškov dela, nastalo zaradi uveljavitve dogovora o izpolnitvi teh zahtev. Podlaga za rast proračunskega financiranja študijske in raziskovalne dejavnosti že obstaja v ZViS in ZZrID.

Prilagamo konkretne predloge sprememb kolektivne pogodbe glede uvrstitve delovnih mest in nazivov ter druge konkretne predloge dopolnitev kolektivne pogodbe. Nekatere konkretne predloge bomo poslali naknadno.

Če se pogajanja o teh zahtevah ne bodo pričela v 30 dneh in če ne bodo v razumnem roku zadovoljivo zaključena, bo Visokošolski sindikat Slovenije organiziral stavko delavk in delavcev v visokem šolstvu. Stavka bo najprej opozorilna, nato se bo po potrebi nadaljevala do vladne izpolnitve stavkovnih zahtev.

 

Za Skupščino Visokošolskega sindikata Slovenije

dr. Gorazd Kovačič, predsednik VSS

 

 

V vednost:

- Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije

- Zveza svobodnih sindikatov Slovenije – Sindikat delavcev v vzgojni, izobraževalni in raziskovalni dejavnosti Slovenije – VIR

- Neodvisni sindikat delavcev Ljubljanske univerze[1] 9. točka Dogovora, sklenjenega ob podpisu Sprememb in dopolnitev Kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 45/17; Priloga 3).

[2] 5. točka Dogovora, sklenjenega ob podpisu Sprememb in dopolnitev Kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 45/17; Priloga 3.

[3] Prav tam.