četrtek, 9. april 2020

Poziv novi vladi k neimenovanju Józsefa Györkösa za direktorja ARRS


Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
dr. Simona Kustec, ministrica
Masarykova cesta 16
1000 Ljubljana

Ljubljana, 9. aprila 2020


Zadeva: Predlog kandidata za direktorja Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

Spoštovana ministrica,

Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ) ter Visokošolski sindikat Slovenije (VSS) sta 5. februarja letos na tedanjega pristojnega ministra dr. Jerneja Pikala naslovila poziv, naj Vladi RS v vnovično imenovanje ne predlaga dosedanjega direktorja Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS) dr. Józsefa Györkösa. Do imenovanja direktorja ARRS za nov mandat naj bi prišlo v kratkem, a ker je v vmesnem času od našega februarskega poziva prišlo do zamenjave vlade in seveda ministra za izobraževanje, znanost in šport, tudi vas kot novo pristojno ministrico želimo seznaniti z našimi stališči, predstavljenimi že vašemu predhodniku. Razumljivo je, da stališče SVIZ in VSS glede direktorskega kandidata ostaja nespremenjeno, zato želimo v nadaljevanju tudi vam kot novi ministrici predstaviti naša stališča v predmetni zadevi ter vas, enako kot vašega predhodnika, pozvati k enakemu ravnanju, torej, da Vladi RS v vnovično imenovanje za nov mandat ne predlagate sedanjega direktorja ARRS dr. Józsefa Györkösa.

30. januarja 2020 je Upravni odbor ARRS po naši oceni sprejel škandalozno odločitev in še za en mandat na mestu direktorja ARRS izbral dr. Józsefa Györkösa. Izbira novega-starega direktorja kaže na to, da se je UO ARRS s to izvolitvijo odločil za vzdrževanje »statusa quo« na področju raziskovalne dejavnosti. Predvsem se je zavestno odločil za neizpolnjevanje svoje pristojnosti, ki je skrb, da Agencija deluje v javnem interesu, in za nadaljevanje docela netransparentnega upravljanja z javnimi sredstvi za raziskovanje, s čimer se uveljavitev temeljnega poslanstva ARRS, tj. financiranje odlične znanosti, še naprej odmika v nedoločeno prihodnost.

V preteklih petih letih, ko je Agencijo vodil dr. Györkös, so raziskovalke in raziskovalci ob številnih priložnostih argumentirano opozarjali na mnoge pomanjkljivosti v delovanju ARRS: denimo na pomanjkljivo evalviranje raziskovalnih projektov in programov; na nedodelane pravilnike, ki zanesljivim kadrom dopuščajo veliko svobode pri podeljevanju javnih sredstev; in predvsem na površne in neustrezne recenzije prijav na vsakoletnih projektnih razpisih. Nad takšnimi recenzijami tudi formalno ni nobenega pravega nadzora, ki bi omogočal popravo ali izločitev dokazano nestrokovnih recenzij, ki temeljijo na očitnih (stvarnih oziroma postopkovnih) napakah. To načenja tudi vprašanje smotrne porabe proračunskega denarja, glede na to, da ARRS honorira vse recenzente ne glede na raven strokovnosti in količino napak v njihovih recenzijah. Raziskovalke in raziskovalci so se bili obenem prisiljeni navaditi na neresen odnos Agencije do načrtovanja njihovega poklicnega dela in predvsem do njihovega prostega časa. Razpisna obdobja za ključne projektne razpise je ARRS pod vodstvom Józsefa Györkösa v preteklih petih letih praviloma umeščala v čas počitnic in praznikov, pri tem pa se v razpisnem postopku nikoli ni držala lastnih časovnic. Tako so bili rezultati razpisov kot po pravilu objavljeni z večmesečno zamudo, pri čemer je nato med objavo rezultatov o izboru financiranja in začetkom izvajanja projektov lahko minil le en sam vikend (kot npr. leta 2018). Še bolj nerazumni časovni zamiki so pri reševanju pritožb. Ob neresnem in podcenjujočem odnosu vodstva ARRS-a, ki ovira smotrno načrtovanje raziskovanja, pa so se bili raziskovalke in raziskovalci prisiljeni soočiti tudi z elementi institucionalizirane korupcije. S prirejanjem kriterijev domnevne znanstvene uspešnosti (famozni A3) so nekatere programske skupine z dobrimi zvezami v strukturah ARRS izjemno povečale obseg pridobljenih raziskovalnih ur.

Ker je znanost, tako v običajnih kot toliko bolj, v teh izrednih razmerah, temeljna vrlina naše družbe in če je naša želja ustaviti množični odhod mladih nadarjenih znanstvenikov ter znanstvenic v tujino in ne zgolj pasivno opazovati padanje kakovosti znanosti, je nujno potrebna sprememba oziroma menjava vodstva agencije, ki ima za slovensko znanost največjo vlogo.

Vloga ARRS je opravljanje strokovnih, razvojnih in izvršilnih nalog v zvezi z izvajanjem sprejete Raziskovalne in inovacijske strategije Slovenije oziroma njegovih posameznih delov kakor tudi izvajanje drugih nalog pospeševanja raziskovalne in razvojne dejavnosti ter tehnološkega razvoja, skladno z namenom, določenim v aktu o ustanovitvi. Agencija mora skladno z zakonom opravljati naloge v javnem interesu z namenom, da zagotovi trajno, strokovno in neodvisno odločanje o izbiri programov in projektov, ki se financirajo iz državnega proračuna.

Skladno z vsem navedenim vas pozivamo, spoštovana ministrica, da v tem negotovem času ne predlagate potrditve oziroma imenovanja dosedanjega direktorja ARRS za še en mandat, saj se le tako lahko prepreči nadaljevanje izvajanja (opisanih nesprejemljivih) praks, ki so se uveljavile v preteklem obdobju, ko je ARRS vodil dr. József Györkös.

S spoštovanjem,

Visokošolski sindikat Slovenije Slovenije       Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture 
dr. Marko Marinčič, predsednik                       Branimir Štrukelj, glavni tajnik


Priloga:

V vednost:
-        Vladi Republiki Slovenije gp.gs@gov.si gp.kpv@gov.si