četrtek, 22. februar 2024

Osnutek novega Zakona o visokem šolstvu

Posted in  Edit

 

MVZI je v začetku leta 2023 imenovalo delovno skupino za prenovo Zakona o visokem šolstvu. Do poletja 2023 je opravila več krogov načelnih razprav. Nato je ministrstvo pripravilo pisna izhodišča, ki pa so bila tako splošna, da bi iz njih lahko izpeljalo karkoli. V VSS smo septembra 2023 podali vrsto konkretnih pripomb, vendar so izhodišča ostala ohlapna. Sledilo je pisanje prvega osnutka zakonaMVZI ga je 14. 2. 2024 poslalo deležniškim organizacijam v interno razpravo. Pripombe zbira do 13. 3. 2024. Vodstvo MVZI želi zakon v naslednjih mesecih spraviti v DZ in skozenj.

1.) Najpomembnejša novost in največji problem osnutka je, da uvaja izobraževanje za pridobitev mikrodokazil kot del visokošolskega sistema in ga legitimira s pečatom visokošolskih ustanov in njihovega sistema kakovosti. Pri tem je status teh izobraževalnih programov povsem nejasen. Namesto definicije in opredelitve pogojev in varovalk zakon dviguje terminološko meglo z vsebinsko nepopolnimi besednimi zvezami, kot so »zavod sprejme mikrodokazila«, »zavod izvaja mikrodokazila«, »študent opravi obveznosti po mikrodokazilu«. Tisto, kar jezikovno manjka v teh besednih zvezah, je pojem izobraževalnega ali študijskega programa ali česa podobnega. Tako kljub obravnavi teme v desetinah členov ne izvemo, ali ima organizirana pedagoška dejavnost, v kateri lahko študentje/slušatelji/tečajniki pridobijo mikrodokazilo, status posebne vrste študijskega programa ali neki drugi status. Ta nedorečenost še krepi sume, da nekaj ni v redu. Izobraževanje za mikrodokazila že izvajajo številna podjetja in NVO in s tem ni nič narobe, a to ni visoko šolstvo. Nevarnost zakonske integracije izobraževanja za mikrodokazila v visokošolski sistem  je v tem, da lahko omogoči, da nabirka mikrodokazil sčasoma na trgu dela pridobi status nadomestka za diplome s pravih študijskih programov, ki so zasnovani temeljito in celovito. Popularnost te bližnjice lahko ogrozi razloge za poseben družbeni položaj univerz. Te bi morale biti zato karseda previdne in zadržane glede omenjene integracije. Kaže pa, da so vodstva univerz naravnost navdušena nad njo, saj v njej vidijo priložnost za širitev tržne dejavnosti in osvajanje tržnega deleža.

2.) 14. člen širi možnost izvajanja študijskega programa v tujem jeziku, kadar je nanj vpisanih več kot pol tujih študentov »in je omogočeno spremljanje študijskih vsebin v slovenskem jeziku«. Letošnji letni program dela UL se zavzema za takšno zakonsko rešitev, po kateri bi zadoščalo strojno prevajanje v slovenščino. Navedena dikcija iz osnutka zakona jo pokriva, ker je nedorečena glede načina prevajanja. S to jezikovno politiko je skladno tudi to, da 130. člen med naloge skrbi za slovenščino, ki se jih posebej financira, ne vključuje Leta+.

3.) 11. in 16. člen ohranjata nedorečenost iz lanske novele ZViS-M, za kateri namen (za razvoj javne službe ali za razvoj tržne dejavnosti) se uporablja poslovne presežke iz tržne dejavnosti in kdo naj krije poslovno izgubo iz tržne dejavnosti članic univerz.

4.) 49. člen zožuje možnost za vpis na univerzitetne študijske programe samo na kandidate s splošno maturo.

5.) VSS si že dlje časa, tudi na aktualnih plačnih pogajanjih, prizadeva za uvedbo dveh novih vrst visokošolskih sodelavcev, ki opravljata specifične oblike neposrednega pedagoškega dela: za korepetitorja in za sodelavca pri izvajanju laboratorijskih vaj. 96. člen ju uvaja, vendar kot »druga sodelavca«, ki sta nekaj drugega kakor visokošolska sodelavca. S tem bi bila prikrajšana za možnosti pedagoške nadobveze, pedagoške razbremenitve, dopolnilne zaposlitve na projektu in dodatnega dela po civilni pogodbi, kar bi izničilo smisel njune zakonske uvedbe. Problem je tudi v terminologiji. Osnutek zakona govori o »laboratorijskem tehniku«, medtem ko so naši člani za stebrna pogajanja oblikovali predlog poimenovanja »strokovni sodelavec pri pedagoškem procesu na univerzi«.

6.) 104. člen je prekopiran 63. člen iz veljavnega ZViS in ureja pedagoške normative in plačilne instrumente. Treba ga je uskladiti z nedavno sklenjenim Aneksom h KPVIZ. Neverjetno je, da MVZI ni znižalo opcije 7-urnega učiteljevega normativa, ki je v veljavnem 63. členu od zloglasnega ZUJF-a dalje.

7.) Po ministrovih besedah je od glavnih ciljev novega ZViS izboljšanje proračunskega financiranja. Veljavni ZViS določa ciljni obseg proračunskega financiranja študijske dejavnosti v višini 1 % BDP, toda pot do tja je opredeljena tako ohlapno, da so si vlade vseh barv lahko privoščile stagnacijo financiranja v zadnjih osmih letih. 115. člen osnutka določa ciljni obseg proračunskega financiranja v višini 1,5 % BDP, vendar to zajema poleg študijske dejavnosti tudi subvencioniranje bivanja študentov, investicije in še kaj. Ali bo za študijsko dejavnost še namenjen 1 % BDP, ni več določeno. Formula rasti proračunskega financiranja do ciljnega deleža BDP bo zapisana šele v prehodnih določbah, ki jih še ni, zato je zgodba o izboljšanju financiranja lahko maček v žaklju. Glavno besedo bo imelo Ministrstvo za finance.

8.) V 120. členu bi bilo treba dopisati, da se letna sredstva TSF lahko povečajo tudi zaradi povečanih stroškov, ki so posledica dogovora med vlado in sindikati. S tem so stalni izzivi.

9.) 8. poglavje sicer zaostruje režim podeljevanja in ohranjanja koncesij, tako da bodo te podeljene začasno in bo omogočeno periodično preverjanje, ali koncesionar še izpolnjuje pogoje, predvsem ko gre za število vpisanih študentov. Vendar koncesionarjem ne predpisuje praktično nikakršnih kadrovskih pogojev in prepušča njihovo določanje vsakokratnemu vladnemu razpisu, se pravi politični volji. Tudi kadrovski pogoji za ustanovitev oz. akreditacijo visokošolskega zavoda so v 21. členu določeni tako ohlapno, da država očitno zapravlja priložnost, da bi prek njihove zakonske določitve kadrovskih pogojev poskrbela za kakovost. Ali bodo prehodne določbe izničile in resetirale dosedanje koncesije, ki so podeljene tudi za nedoločen čas, še ni jasno.

Vsi ključni dokumenti so objavljeni tule.