četrtek, 5. oktober 2023

Protest sindikatov javnega sektorja proti zamrznitvi plač v ZIPRS

 

POGAJALSKA SKUPINA KONFEDERACIJE SINDIKATOV JAVNEGA SEKTORJA

POGAJALSKA SKUPINA REPREZENTATIVNIH SINDIKATOV JAVNEGA SEKTORJA

 

Javni poziv poslankam in poslancem Državnega zbora RS za črtanje prepovedi pravice do usklajevanja plač

 

4. 10. 2023


Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci!

Reprezentativni sindikati javnega sektorja, organizirani v dve sindikalni pogajalski skupini za pogajanja o plačah v javnem sektorju, smo z velikim začudenjem ugotovili, da je Vlada RS v Zakon o izvrševanju proračuna RS (ZIPRS) zapisala 65. člen, ki se glasi:

65. člen

(uskladitev osnovnih plač v letu 2024)

 

Ne glede na 5. člen Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17, 84/18, 204/21 in 139/22) se vrednosti plačnih razredov iz plačne lestvice od 1. januarja 2024 do 31. decembra 2024 ne uskladijo.

Potrebno je pojasniti, da se plače v javnem sektorju ne usklajujejo samodejno. To pomeni, da bi se v letu 2024 plače zaposlenih v javnem sektorju lahko uskladile zgolj, če bi bil o tem dosežen dogovor med vlado in sindikati javnega sektorja. Če tega dogovora ni, tudi uskladitve ni. Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) določa le možnost, da do te uskladitve pride, in sicer s pogajanji.

Vlada pa s predlaganim 65. členom ZIPRS sindikatom javnega sektorja odvzema možnost predlagati uskladitev in zato de facto ukinja pogajanja. Za vse podpisane reprezentativne sindikate je takšen način popolnoma nesprejemljiv, ker izkazuje neupoštevanje in nespoštovanje socialnih parterjev in kot tak vreden vseh obsodb. Še nikoli do sedaj se ni zgodil tovrstni oblastni poseg v kolektivna pogajanja. Vladni predlog 65. člena ZIPRS razumemo tudi kot poseg v ustavno varovano pravico do sindikalnega združevanja in delovanja ter kot poskus discipliniranja sindikatov javnega sektorja, in to v času, ko vlada zatrjuje, da ji je v interesu s sindikati skleniti dogovor o novem plačnem sistemu v javnem sektorju.

Pogajanja o prenovi plačnega sistema javnega sektorja so v zadnjih mesecih zelo turbulentna. Naša skupna zaveza je, da v socialnem dialogu dogovorimo vse elemente za nov plačni sistem. Toda ugotavljamo, da vlada, ki na eni strani nastopa v vlogi oblasti in na drugi strani v vlogi delodajalke, ki se pogaja s sindikati, svojo oblastno vlogo s predlaganjem takšnih spornih določb zlorablja za doseganje ciljev, ki jih zasleduje v pogajanjih v svoji drugi vlogi. S tem dokazuje, da ne razume pomena enakopravnosti partnerjev in pomena socialnega dialoga oziroma da si ju predstavlja zelo enostransko in s postavljanjem sindikatov pred izvršena dejstva.

Reprezentativni sindikati javnega sektorja na tovrstne enostranske oblastne poteze ne bomo pristali, saj javne uslužbence, ki jih sindikati predstavljamo, postavljajo v manjvreden in neenak položaj.

Zato vas, spoštovane poslanke in poslanci pozivamo, da omenjenega 65. člena ZIPRS ne podprete, temveč z amandmajem predlagate njegovo črtanje. Na ta način boste omogočili nadaljevanje pogajalskega procesa in zagotovili enakopravnost obeh strani tega socialnega dialoga. V nasprotnem primeru boste tudi sami prevzeli odgovornost za enostranski poseg v pogajanja, ki so v teku in bomo žal morali poseči po drugih oblikah sindikalnega delovanja, saj bo zakonska prisila izrinila in izničila socialni dialog.

 

Lep pozdrav,

 

Vodja pogajalske skupine KSJS                                                Vodja pogajalske skupine RSJS

Branimir Štrukelj, l.r.                                                               Jakob Počivavšek, l.r.

 

 

Reprezentativni sindikati, člani obeh sindikalnih pogajalskih skupin:

Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije

Sindikat zdravstva in socialnega varstva Slovenije

Sindikat delavcev v zdravstveni negi Slovenije

Policijski sindikat Slovenije

Neodvisni sindikat delavcev Ljubljanske univerze

Sindikat delavcev v pravosodju Slovenije

Sindikat novinarjev Slovenije

Sindikat javnih uslužbencev Slovenije

Sindikat zdravstva in socialnega skrbstva Slovenije

Sindikat Ministrstva za obrambo

Sindikat kulture in narave Slovenije GLOSA

Sindikat poklicnega gasilstva Slovenije

Sindikat finančno računovodskih delavcev plačne skupine J

Sindikat vladne agencije Slovenije

Sindikat delavcev državnih organov Slovenije

Sindikat veterinarjev Slovenije

Sindikat socialnega zavarovanja Slovenije

Sindikat diplomatov Slovenije

Sindikat policistov Slovenije

Visokošolski sindikat Slovenije

Sindikat kulturno umetniških ustvarjalcev RTV

Konfederacija sindikatov 90 Slovenije

Sindikat centrov za socialno delo SINCE07

Sindikat farmacevtov Slovenije SIFARM

KNSS Neodvisnost

Sindikat carinikov Slovenije

Sindikat delavcev Statističnega urada Republike Slovenije

Sindikat sevalcev Slovenije

FLORENCE – Sindikat medicinskih sester

Sindikat zdravstva Slovenije – SPUKC

Sindikat laboratorijske medicine Slovenije – SILMES

SINKUL – Sindikat menedžerjev v kulturi in umetnosti

Sindikati v zdravstvu Slovenije PERGAM

Sindikat občinskih redarjev Slovenije

Sindikat upravljavcev športne infrastrukture

Sindikat delavcev v vzgojni, izobraževalni in raziskovalni dejavnosti Slovenije

 

Poslano (po e-pošti):

-        Predsednici DZ RS

-        Poslankam in poslancem DZ RS

-        Odboru za finance DZ RS

 

V vednost:

-        Predsedniku Vlade RS

-        Ministru za finance

-        Ministrici za javno upravo

-        Medijem