ponedeljek, 20. januar 2020

Zahteva za uvedbo nazivov četrte stopnje nazivov in povečanje števila plačnih razredov, v katere je mogoče napredovati na delovnem mestu


POGAJALSKA SKUPINA REPREZENTATIVNIH SINDIKATOV JAVNEGA SEKTORJAVLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Gregorčičeva 20, 25

1000 LjubljanaDatum: 16. 1. 2020ZADEVA: ZAHTEVA ZA UVEDBO NAZIVOV ČETRTE STOPNJE NAZIVOV IN POVEČANJE ŠTEVILA PLAČNIH RAZREDOV, V KATERE JE MOGOČE NAPREDOVATI NA DELOVNEM MESTUSpoštovani!


V Pogajalski skupini reprezentativnih sindikatov javnega sektorja smo z velikim zanimanjem spremljali objave na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport v času božičnih in novoletnih praznikov, ki so spremljale pripravo, usklajevanje in nazadnje 8.1.2020 tudi podpis Dogovora o izvrševanju stavkovnega sporazuma o prenovi kariernega razvoja zaposlenih v vzgoji in izobraževanju, ki naj bi omogočil lažje napredovanje v najvišji naziv in predstavljal podlago za uvedbo novega, četrtega naziva v tej dejavnosti.


Na dosedanjih pogajanjih med Vlado in reprezentativnimi sindikati javnega sektorja je bilo sicer razumeti, da tudi vladna pogajalska skupina Analizo možnosti kariernega napredovanja javnih uslužbencev razume na način, da je potrebno zmanjšati razlike med različnimi sistemi napredovanja v nazive in zlasti nasloviti razlike, do katerih prihaja med delovnimi mesti, na katerih je možno napredovanje v nazive, in delovnimi mesti, kjer možnosti napredovanja v nazive ni in so posledično možnosti za napredovanje z vidika hitrosti in preskokov plačnih razredov manjše. Takšna dejstva namreč izhajajo iz omenjene analize in edino smiselno bi bilo, da bi analiza kot celota (in ne njeni morebitni parcialni deli) predstavljala enega od temeljev za sprejemanje odločitev na področju sprememb plačnega sistema, pri čemer je seveda potrebno imeti pred očmi razmerja med vsemi skupinami zaposlenih v javnem sektorju.


Ker pa očitno Vlada ugotovitvam svoje analize ne namerava slediti, pozdravljamo njen pogumen korak v smeri vzpostavitve nove stopnje nazivov v javnem sektorju in ugotovitev, ki jo je ob podpisu omenjenega dogovora izjavil minister, da je potrebno podaljšati karierni razvoj učiteljev, ki so tako kot številni drugi zaposleni v javnem sektorju javni uslužbenci. Z ministrom se strinjamo in dodajamo, da bi moral biti karierni razvoj, tako z vidika hitrosti, kot tudi z vidika razpona plačnih razredov, ki jih je iz naslova napredovanja mogoče doseči, primerljiv tudi med posameznimi skupinami javnih uslužbencev.


V Pogajalski skupini reprezentativnih sindikatov javnega sektorja zato zahtevamo, da Vlada nemudoma pripravi vse potrebno za uvedbo četrte stopnje naziva v vseh dejavnostih, kjer se pojavljajo delovna mesta, na katerih je možno napredovanje v nazive oziroma večji razpon plačnih razredov med posameznimi nazivi v primerih, ko uvedba četrtega naziva ni možna ali smiselna. Hkrati zahtevamo ustrezno spremembo Zakona o sistemu plač v javnem sektorju, ki bo zaposlenim na delovnih mestih, na katerih ni mogoče napredovati v nazive (npr. delovna mesta plačne skupine J, zaposleni v dejavnostih zdravstva, obvezne socialne varnosti, varstva narave itd.), omogočila napredovanje na delovnem mestu za največ 15 plačnih razredov, da bi bile njihove možnosti napredovanja na delovnem mestu primerljive z zaposlenimi na delovnih mestih, na katerih je mogoče napredovanje v nazive. Glede na to, da se bo ob tovrstnih predlogih nujno moralo odpreti vprašanje pogojev za napredovanje v nov naziv, posledično pa najbrž tudi za napredovanje v obstoječe nazive, je takšen predlog tudi odlična priložnost, da se ob sodelovanju sindikatov skušajo poenotiti nekatere razlike v zahtevnosti pogojev za napredovanje v višji naziv, zaradi katerih danes prihaja do razlik v javnem sektorju.


Pričakujemo tudi, da možnosti napredovanja tako v šolstvu kot tudi na drugih področjih ne bodo odvisne od razpoložljivosti (ne)proračunskih virov in posameznikovega položaja v hierarhični strukturi. Sporni primeri, ko si zgolj vodilni sloji pri delodajalcih javnega sektorja zagotavljajo dodatna plačila prek civilnih pogodb, obstajajo že zdaj. Najnovejši predlogi o »dvojnih plačah« v raziskovanju in visokem šolstvu pa ne bi pomenili samo nadaljnjega in nepredvidljivega razpadanja plačnega sistema, ampak še dodatno razslojevanje glede na umeščenost v hierarhijo. Zato poudarjamo, da morata biti v javnih službah edini merili nagrajevanja (del katerega je tudi napredovanje) obseg in kakovost dela.


Če za zaključek parafriziramo izjavo ministra za izobraževanje, dr. Jerneja Pikala ob podpisu dogovora, ni prav, da javni uslužbenci, ki dosežejo najvišji naziv po 20 do 22 letih delovne dobe, ne morejo več napredovati, zato bi si v pogajalski skupini reprezentativnih sindikatov javnega sektorja želeli, da javni uslužbenci še bolj vlagajo vase, saj se to na koncu pozna pri delu javnih uslužbencev in zadovoljstvu prebivalcev. Tako kot si minister želi, da bi tokratnim spremembam sledili tudi ostali deli kariernega sistema v vzgoji in izobraževanju, pa si v pogajalski skupini reprezentativnih sindikatov javnega sektorja želimo in zahtevamo, da tem spremembam sledijo oziroma se vzporedno na enak način napredovanje omogoči tudi javnim uslužbencem v ostalih delih javnega sektorja. Ob enakih merilih takšna enaka obravnava ne bi smela biti vprašljiva, ampak samoumevna.


Ko smo že pri enaki obravnavi, nenazadnje izražamo tudi pričakovanje, da bo Vlada enako resno pristopila tudi k realizaciji tistih točk stavkovnega sporazuma med Vlado in reprezentativnimi sindikati javnega sektorja iz decembra 2018, ki do danes ostajajo nerealizirane. Še več, opozarjamo na to, da Vlada nekatere točke omenjenega sporazuma tudi izrecno krši (npr. glede pogajanj o odpravi še preostalih varčevalnih ukrepov, glede zagotavljanja sredstev za stroške dela, ki izvirajo iz dogovora (zlasti recimo glede RTV), glede podanih zavez o vsebini in načinu usklajevanja Uredbe o uvrstitvi formacijskih dolžnosti in nazivov v Slovenski vojski v plačne razrede, glede sprejema standardov in normativov v zdravstvu, itd.), krši pa v več točkah tudi nekatere druge stavkovne sporazume, ki jih je sklenila (npr. s Sindikatom policistov Slovenije).


V pričakovanju, da bodo zahteve iz tega dopisa predmet naslednje seje pogajalske komisije, vas lepo pozdravljamo,


Jakob Počivavšek,
vodja pogajalske skupine reprezentativnih sindikatov javnega sektorja