ponedeljek, 5. oktober 2020

Navodilo UL o izplačilu redne delovne uspešnosti

 Sredi leta 2020 se je sprostil institut izplačevanja redne delovne uspešnosti v javnem sektorju, ki je bil zamrznjen od ZUJF v letu 2012. UL je julija 2020 poslala predlog pravilnika v mnenje sindikatom. VSS SUL je predlagal tri spremembe:

- Črtanje določbe, da se določitev skupnega obsega sredstev in s tem tudi samo izplačilo "lahko" izvede, kar bi lahko pomenilo tudi, da se ga ne izvede.

- Doda naj se posvetovanje s sindikatom o tem, ali se določitev skupnega obsega sredstev izvede na ravni članice kot celote ali na ravni posameznih organizacijskih enot v njej. To je pomembno zaradi tega, ker so nekatere OE poslovno uspešnejše kot druge in bi lahko njihovi zaposleni oz. vodje lobirali za to, da se RDU izplača predvsem znotraj njih, s čimer bi bil ta institut vezan na tržno uspešnost posamezne OE.

- Postopek ugotavljanja doseganja kriterijev naj se vodi na obrazcu, ki je priloga KPJS, in ne na unikatnem lokalnem obrazcu.

UL je sprejela naše pripombe in jih vključila v sprejeto verzijo navodila.

Dokumenti so objavljeni tule.